X
wróć do listy wydarzeń

REGULAMIN

07.08.2017

Regulamin „Kings of The Street Jam”

 

§ 1.

Organizatorzy

1. Organizatorem warsztatów i turnieju deskorolkowego King of The Street Jam jest Fundacja Inna Strona Kreatywności, z siedzibą przy  ul. Szydłowskiej 64A 60-656 Poznań.
2. Przez Organizację warsztatów i turnieju deskorolkowego rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na terenie Centrum Handlowego King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań, na zasadach wskazanych w dalszej treści Regulaminu.

 

§ 2.

Zasady Gry

1. Turniej odbędzie się w dnia 26 sierpnia 2017 r. w godzinach 12:00 – 19:00 w Centrum Handlowym King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań (w dalszej treści Centrum) w miejscu do tego wyznaczonym. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl/KingsOfTheStreetJam.
2. Warunkiem udziału w turnieju deskorolkowym jest przysłanie zgłoszenia na adres poznan@skateboardschool.pl zawierającego imię i nazwisko Uczestnika biorącego udział w turnieju deskorolkowym wraz z numerem kontaktowym.
3. Zgłoszenia do turnieju deskorolkowego przyjmowane są w terminie:

a) online w dniach 15-24 sierpnia 2017 r.
b) osobiście w C.H. King Cross Marcelin na placu przy Media Markt dnia 26 sierpnia 2017 r. w godzinach 12:00 – 13:30.

4. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości Uczestników do 80 (brana pod uwagę będzie kolejność zgłoszeń).
5. Zgłoszeni Uczestnicy powinni pojawić się na stoisku na placu przy Media Markt 26 sierpnia 2017 r. do godziny 13:30 w celu potwierdzenia obecności, dostarczenia „Oświadczenia zawodnika” (Załącznik nr 1 lub 2) oraz odebrania pakietu startowego.
6. „Oświadczenia zawodnika” będą również dostępne na miejscu w dniu turnieju.
7. Uczestnik, który nie wypełni „Oświadczenia zawodnika” nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju deskorolkowym.
8. W turnieju deskorolkowym mogą brać udział osoby pełnoletnie (Załącznik nr 1) lub osoby niepełnoletnie biorące udział w turnieju za zgodą Rodzica lub Opiekuna (Załącznik nr 2).
9. Każdy z Uczestników turnieju deskorolkowego otrzyma naklejkę z numerem Uczestnika.
10. Turniej rozpocznie się w miejscu wskazanym przez Organizatora o godzinie 14:00.
11. Turniej odbywać się będzie w dwóch kategoriach/etapach:

- jam

- best trick.

12. Każda z kategorii/każdy z etapów oceniany będzie przez profesjonalny zespół sędziowski, który wybierze najlepszych Uczestników turnieju na podstawie:

- techniki

- stylu

- poziomu tricków

według ich najlepszej wiedzy.

 

Decyzja sędziów ma charakter uznaniowy i nie podlega reklamacji.

13. Godziny harmonogramu turnieju mogą ulec przesunięciu co uzależnione jest od ilości zgłoszonych Uczestników. O wszelkich zmianach organizator będzie informował na stronie www.kingcrossmarcelin.pl/KingsOfTheStreetJam oraz na miejscu w trakcie trwania turnieju deskorolkowego.
14. Zakończenie turnieju deskorolkowego przewidywane jest na godzinę 18:00.
15. Nagrodę główną (pierwsze miejsce) otrzymuje Uczestnik, który w ocenie zespołu sędziowskiego wykazał się największą: skutecznością wykonywanych tricków, kreatywnością oraz stylem
16. Organizatorzy przewidują dla Uczestników nagrody rzeczowe oraz bony zniżkowe do sklepów znajdujących się na terenie C.H. King Cross Marcelin oraz sklepów sponsorów i partnerów. Przewidziane są również nagrody pocieszenia.
17. Łączna pula nagród to 5.000 zł.
18. Przyznanie oraz odbiór nagród odbędzie się 26 sierpnia 2017 roku, po zakończeniu turnieju deskorolkowego. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie pozostają do dyspozycji Organizatora.
19. Uczestnik może być zdyskwalifikowana z turnieju deskorolkowego w przypadku:

- utrudniania wykonywania zadań innym uczestnikom

- niekulturalnego zachowania w stosunku do innych osób, w tym klientów i pracowników Centrum

- zniszczenia własności Centrum

- zniszczenia własności należących do właścicieli lokali i stoisk znajdujących się w Centrum

- łamania Regulaminu.

20. Organizator prosi o zachowanie ostrożności oraz nie utrudnianie normalnego funkcjonowania Centrum
21. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w turnieju deskorolkowym Uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w turnieju deskorolkowym na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. 2016 poz. 922).

- opublikowanie na łamach strony internetowej oraz kanałów social media Organizatora, C.H. King Cross Marcelin w Poznaniu i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

22. Odbierając pakiet startowy dnia 26 sierpnia 2017 r. Uczestnik zgadza się na warunki turnieju deskorolkowego i potwierdza, że zapoznał się z jego regulaminem oraz że nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju deskorolkowym.
23. Każdy Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
24. Organizator zaleca jazdę w kasku i innych ochraniaczach w czasie trwania turnieju deskorolkowego.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

- następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas jakiegokolwiek z etapów turnieju deskorolkowego

- uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego do przeprowadzenia zawodów

- zagubienia i kradzieży sprzętu oraz rzeczy osobistych uczestników turnieju deskorolkowego

- wypadki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu orz niedostosowania się do wyznaczonych godzin przejazdów.

26. Uczestnik zgłaszający się do turnieju deskorolkowego zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i od odpowiedzialności cywilnej.
27. Uczestnicy zobowiązani są do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo jazdy podczas każdego etapu turnieju deskorolkowego.
28. Na wyznaczonym terenie turnieju deskorolkowego oraz okolicy C.H. King Cross Marcelin surowo zabrania się:

- palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wszelkich innych środków odurzających

- wnoszenia przedmiotów stwarzających zagrożenie dla Uczestników turnieju deskorolkowego, klientów C.H. King Cross Marcelin oraz Organizatorów

- jazdy na deskorolce w korytarzach C.H. King Cross Marcelin

- korzystania ze skateparku po godzinie 20:00.

 

§ 4.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej oraz kanałach social media Organizatora, www.kingcrossmarcelin.pl, Facebooku www.facebook.pl/kingcrossmarcelin oraz dostępny w  sekretariacie Biura Dyrekcji C. H. King Cross Marcelin.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu turnieju deskorolkowego, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie o czym poinformuje na Facebooku (www.facebook.com/KingCrossMarcelin) oraz stronie www.kingcrossmarcelin.pl.

 

Oświadczenie zawodnika:

załącznik do regulaminu nr 1

Osoba pełnoletnia*

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem, nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach Kings of the Street Jam dnia 26.08.2017 w Poznaniu i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność.

Ryzykiem za utratę zdrowia lub życia nie obarczam organizatorów, ani współorganizatora. Zostałem/am również poinformowany, że dla własnego bezpieczeństwa powinienem/powinnam jeździć w kasku i innych ochraniaczach. Jednocześnie zgadzam się na wykorzystywanie mojego wizerunku we wszystkich materiałach związanych z imprezą

….................. ............................................ ……………… ..................................

Miejsce dn. Nazwisko i imię Seria i nr dowodu czytelny podpis zawodnika

........................................ ………………………..

miejscowość zamieszkania telefon kontaktowy

 

załącznik do regulaminu nr 2

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej*

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w zawodach Kings of the Street Jam dnia 26.08.2017 r. w Poznaniu jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem, a moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach Kings of the Street Jam dnia 26.08.2017 r. w Poznaniu i bierze w nich udział na moją odpowiedzialność.

Ryzykiem za utratę zdrowia lub życia moje dziecka nie obarczam organizatorów, ani współorganizatora. Zostałem/am również poinformowany, że dla jego bezpieczeństwa powinien jeździć w kasku i innych ochraniaczach.. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka we wszystkich materiałach związanych z zawodami

….................. ............................................ ……………… ..................................

Miejsce, dn. Nazwisko i imię Seria i nr dowodu czytelny podpis opiekuna

........................................ …………………….

miejscowość zamieszkania telefon kontaktowy

 

 

*Niepotrzebne skreślić


 

 

podziel się