Wczytywanie strony...


Konkurs!

14.02.2019 - 25.02.2019

Game L'Over to mało? Oczywiście!

Dlatego specjalnie dla Was wydłużamy okres walentynkowych przyjemności do 25 lutego 2019 r.! Będąc w King Cross Marcelin zróbcie sobie zdjęcie na tle naszej walentynkowej ścianki i wstawcie je na swoim Instagramie z dopiskiem #WalentynkiNaMarcelinie. Spośród wszystkich opublikowanych zdjęć każdego dnia akcji wybierzemy zdjęcie, które najlepiej oddaje miłosny charakter Walentynek <3

Każdego dnia na laureata czeka wielka paczka nagród od Natur House, walentynkowe koce, zestawy kubków i czekoladki od Dealz!

Zabawa trwa w dniach 14-25 lutego 2019 r.

 

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU #WalentynkiNaMarcelinie

 

WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą #WalentynkiNaMarcelinie (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu „#WalentynkiNaMarcelinie!”, który w dalszej części regulaminu nazywany jest „Konkursem” jest .  EPP DEVELOPMENT 7 sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22 (00-133 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000710553, o kapitale zakładowym 3 920 400,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252733785, REGON: 369036839.

3. Konkurs trwa w dniach 14-25 lutego 2019 r. Prace opublikowane po godz. 23.59 25 lutego 2019 r. nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem prywatnych kont użytkowników w serwisie Instagram. Zadanie Konkursowe zwane w dalszej części regulaminu, Zadaniem Konkursowym, polega na dodaniu na prywatnym profilu użytkownika  na Instagramie zdjęcia wykonanego na tle specjalnie przygotowanej ścianki znajdującej się na terenie galerii handlowej King Cross Marcelin na placu przy wejściu do Media Markt i oznaczeniu go hasztagiem, #walentynkinamarcelinie #kingcrossmarcelin. Prace konkursowe będą oceniane pod względem kreatywności i jakości wykonania. Organizator zezwala na wszelkie modyfikacje pod względem graficznym (tj. dodawanie napisów, naklejek, filtrów).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa w niniejszym Regulaminie, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

7.  Treść Regulaminu będzie dostępna w Biurze Dyrekcji King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań oraz na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl

8. W Konkursie udział może wziąć każdy Uczestnik, zwany w dalszej części regulaminu Uczestnikiem, który ukończył pełnoletniość, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będący jednocześnie użytkownikiem sieci internetowej, posiadający aktywne i udostępniane publicznie konto w serwisie Instagram, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

9.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest  w  żaden  sposób  sponsorowany, popierany,  zarządzany  ani  powiązany  z  podmiotami  będącymi  właścicielami serwisu Facebook.  Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu.  Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi i Fundatorowi, a nie serwisowi Facebook.

 

II.PRZEBIEG KONKURSU

1. W Konkursie mogą wziąć  udział  osoby,  które  spełniają  wymogi  określone w Rozdziale I pkt. 4, 5, 8 Regulaminu i które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.

2.Zadanie konkursowe polega na:

a. zamieszczeniu zdjęcia na profilu prywatnym Uczestnika w serwisie Instagram (post z ustawieniem widoczności na „publiczny”) wykonanego w King Cross Marcelin na tle „walentynkowej ścianki” ustawionej na placu przy Media Markt w dniach 4-25 lutego 2019 r.;

b. oznaczeniem zdjęcia hashtagiem #walentynkinamarcelinie #kingcrossmarcelin;

c. zdjęcie może być przez Uczestnika dowolnie interpretowane (w tym również dodane do niego mogą być również dodatkowe elementy graficzne z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi graficznych).

3. Publikowane zdjęcia przez Uczestnika muszą być jego autorstwa. Zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne i/lub obyczajowe, Zdjęcia nie mogą być niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami życia społecznego ani zawierać zastrzeżonych i/lub niedozwolonych znaków (w tym również znaków towarowych). Zdjęcia nie może naruszać prac osobistych oraz praw autorskich.

4. Zgłoszone zdjęcie musi być pracą autorską Uczestnika i nie mogą być pracą ani kopią pracy osoby trzeciej.

5. Zdjęcia niezgodne z Regulaminem lub naruszające wyżej omówione zasady i/lub prawo nie będą brane pod uwagę oraz zgłaszane odpowiednim instytucjom.

6. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę w postaci jednego z 12 zestawów prezentowych obejmujących koc, czekoladę przekazaną przez sklep Dealz, suplementy diety oraz książki Natur House oraz książkę przekazaną przez Księgarnię Autorska, gdzie łączna wartość 12 zestawów wynosi 1920 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych).

7. Organizator każdego dnia trwania Konkursu wyróżni jedno z opublikowanych w danym dniu konkursowym zdjęć.

8. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie.

9. Wyboru Zwycięzców dokonują przedstawiciele z ramienia Organizatora Konkursu.

10. Wybór jest dokonywany na podstawie subiektywnej oceny osób, o których mowa w ust. 5, przy czym przy dokonaniu wyboru brane będą pod uwagę następujące elementy:

a. atrakcyjność i estetyczność

b. kreatywne ujęcie tematu „Walentynki”.

11. Nagrody zostaną przyznane autorom zdjęć znajdujących się wśród zdjęć opublikowanych z hashtagiem #walentynkinamarcelinie #kingcrossmarcelin zamieszczonych w okresie 14-25 lutego 2019 r. Z potencjalnym Zwycięzcą Konkursu, którego zgłoszenie Konkursowe zostało wybrane przez Komisję zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. II ust. 6 Regulaminu, Fundator skontaktuje się do 2 dni roboczych po dniu ogłoszenia danego Zadania Konkursowego, poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem serwisu Instagram.

12. Nagroda będzie do odbioru w Biurze Dyrekcji King Cross Marcelin przy ul. Bukowskiej 156, 60-198 w Poznaniu; od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz w piątek w godzinach 10:00 – 13:00 do dnia 8 marca 2019 r.

13. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz nieodpłatny.

14. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.

 

III.PRAWA AUTORSKIE

1.Uczestnik oświadcza, że jest lub najpóźniej z chwilą publikacji Zdjęcia będzie jego wyłącznym twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego  1994  r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą publikacji Zdjęcia będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonego na Zdjęciu wizerunku Uczestnika oraz wizerunków osób trzecich.

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania z opublikowanego zdjęcia, na zasadzie licencji (na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 poniżej) niewyłącznej, w terminie 5 lat od zakończenia Konkursu, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Zdjęć  (w  tym  na  wykonywanie  praw  zależnych),  będących utworami w rozumieniu  Ustawy,  w celu przeprowadzenia Konkursu oraz prawo  do rozpowszechniania utrwalonych na Zdjęciach wizerunków osób.

3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.  U.  z1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody któremukolwiek z Uczestników nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Zdjęć stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych wart.50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub      b) – publiczne  wykonanie,  wystawienie, wyświetlenie,  odtworzenie,  publiczne  udostępnienie   utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie  wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach  wielkoformatowych  oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.

 4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego Zdjęcia, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Zdjęcia. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Zdjęcia wykonywał.

5. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Zdjęcia Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j.  do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Zdjęciu w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Zdjęcia oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

6. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Zdjęciu wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie ze Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zdjęcia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zdjęć przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Zdjęć lub (i) możliwość korzystania z utrwalonego na Zdjęciu wizerunku osób fizycznych.

8. Uczestnik ponosi solidarną, pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zdjęć, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

9. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje Uczestnikowi dodatkowe wynagrodzenie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na fanpage’u King Cross Marcelin i Instagramie @kingcrossmarcelin oraz stronie www.kingcrossmarcelin.pl zdjęć wraz z pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika, który opublikował Zdjęcie. Organizator ma prawo nie wykorzystać zgłoszenia bez podania przyczyny.

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim za pomocą wiadomości prywatnej przez profil Instagram telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przeprowadzenia Konkursu.

 

IV. DANE OSOBOWE

1. W celu odebrania Nagrody Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zebranie danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest niezbędne w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie #WalentynkiNaMarcelinie.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji Prosprzedażowej  jest Organizator:

EPP DEVELOPMENT 7, Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22, Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85

tel. +48 61 886 02 04 (infolinia czynna jest w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)

e-mail: marcelin@epp-poland.com

3. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływanym dalej jako „RODO”. W przypadku Konkursu przetwarza podane niżej dane w opisanych niżej zakresach:

3.1. Imię, nazwisko oraz login Uczestnika z serwisu Instagram

3.2. Dane osobowe są zbierane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród oraz do celów promocyjnych związanych z realizacją Konkursu (w tym do udostępniania pracy konkursowej uczestnika w kanałach social media należących do Organizatora tj. www.instagram.com/KingCrossMarcelin oraz www.facebook.com/KingCrossMarcelin)

3.3. Gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dane laureatów w związku z przepisami podatkowymi przetwarzane będę przez okres 5 lat

3.4.  Gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią Konkursu #WalentynkiNaMarcelinie (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

4.1. Dane konieczne do przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do dnia zakończenia Konkursu, czyli ostatniego dnia wydawania nagród tj. 8 marca 2019 r.

4.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

4.3.   Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania. W przypadku Zwycięzców konkursu do lat 5.

5.  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.1.  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

5.2.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.3.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne do wydania nagrody oraz egzekwowania konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie wyżej podanych danych.

6.  PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

6.1.   W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.2.   Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Pełne informacje na temat Organizatora i Administratora Danych Osobowych dostępne są tutaj: https://www.kingcrossmarcelin.pl/polityka-prywatnosci.

 

V.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Organizator   nie   ponosi  odpowiedzialności  za  brak  możliwości  przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.  W  przypadku nie  odebrania nagród w podanym regulaminowo terminie nagroda pozostaje do dyspozycji administratora.

2.Przyznane Nagrody nie mogą być zamieniane na inną Nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Decyzja i wybór Zwycięzców ma charakter uznaniowy i nie podlega reklamacji

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają postanowienia Regulaminu.

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl, Facebooku www.facebook.pl/kingcrossmarcelin oraz dostępny w sekretariacie Biura Dyrekcji Centrum Handlowego King Cross Marcelin w Poznaniu, ul. Bukowska 156.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.