Wczytywanie strony...


Game L'OVER

14.02.2019 - 16.02.2019

Jak dobrze znasz swoją drugą połówkę?  Wydaje ci się, że wiecie o sobie wszystko? Myślimy, że możemy cię zaskoczyć!

Walentynki już za chwilę, a Game L’over to doskonała okazja do sprawdzenia się w teście wiedzy na swój temat!

 

- w dniach 2-16 lutego 2019 r. zróbcie zakupy na kwotę min. 70 zł

- odpowiedzcie na pytania w naszej zabawie w dniach 14-16 lutego 2019 r.

- wygrajcie walentynkowy shopping w King Cross Marcelin!

 

W każdym dniu akcji do zdobycia Karty Podarunkowe na zakupy oraz walentynkowe upominki. każdego dnia akcji do zdobycia 500, 400 i 300 złotych na zakupy!

Wzięcie udziału w naszej zabawie upoważnia również do zrobienia sobie walentynkowego zdjęcia <3

 

REGULAMIN

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Game LOVER”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem akcji prosprzedażowej „Game LOVER”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją Prosprzedażową” jest, Agencja Reklamowa Frog-Media-Design, Os.Przemysława 6b/8 61-064 Poznań, NIP: PL 782-226-02-58 zwana w dalszej części regulaminu  „Organizatorem”

2.     Sponsorem nagród w akcji prosprzedażowej „Game LOVER” jest EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 525-27-33-785, zwany w dalszej części Regulaminu „Sponsorem”

3.     Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej.

4.     Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

 

II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.     Akcja Prosprzedażowa rozpoczyna się w dniu 04.02.2019 r. o godz. 9.00, a kończy w dniu 16.02.2019 r. o godz. 20.00.

 

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.     W Akcji Prosprzedażowej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w Galerii Handlowej King Cross Marcelin („King Cross Marcelin”) w Poznaniu (60-198) przy ul. Bukowskiej 156 w dniach 4-16 lutego 2019 r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). Z Akcji Prosprzedażowej wyłączone są dowody zakupu ze stoisk handlowych znajdujących się w korytarzach centrum, Hipermarket Auchan, Media Markt, banki, operatorzy telefonii komórkowych, potwierdzenia zakupu Kart Podarunkowych King Cross Marcelin oraz kart podarunkowych nabytych w sklepach centrum.

2.     Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Akcji prosprzedażowej jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

3.     W Akcji Prosprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie King Cross Marcelin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.

IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.     Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać w dniach od 4 lutego 2019 r. w godzinach otwarcia centrum handlowego do dnia 16 lutego 2019 r. do godziny 19:30 na terenie King Cross Marcelin zakupów na kwotę minimalną 70 zł (brutto) przy czym można łączyć maksymalnie 2 dowody zakupu.

2.     Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko dowody zakupu dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.

3.     Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie King Cross Marcelin stoisku  „Game LOVER” zlokalizowanym na placu przy wejściu do Media Markt. Stoisko „Game LOVER” czynne będzie w dniach finału akcji:

14,15,16 lutego 2019 w godz. 10:00 – 20:00

4.     Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji jeden raz. Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane.

5.     Paragon zgłoszony do akcji upoważnia do wzięcia udziału w interaktywnej grze „Game LOVER” oraz odebrania upominku w postaci zdjęcia wykonanego za pomocą aparatu typu „polaroid” („Upominki”).

6.     Udział w interaktywnej grze "Game LOVER” jest niezależny od ilości wydanych Upominków.

7.     Odebranie Upominku za okazaniem paragonu nie obliguje do wzięcia udziału w grze "Game LOVER”. Tym samym Uczestnik za okazaniem może odebrać sam Upominek (zdjęcie typu polaroid) bez brania udziału w grze interaktywnej „Game LOVER”. Uczestnik może odebrać zdjęcie typu polaroid tylko raz.

8.     Rezygnacja z udziału z grze interaktywnej „Game LOVER” odbiera Uczestnikowi możliwość wygrania Nagród w postaci kart podarunkowych.

9.     Upominki będą wydawane Uczestnikom po okazaniu i zweryfikowaniu przez pracownika stoiska kwalifikujących się do Akcji Prosprzedażowej dowodów zakupu na podstawie  zasad opisanych w art. III pkt. 1-3.

Upominki będą wydawane w następujących turach:

14 lutego 2019r.:  100 szt. Zdjęć typu polaroid

15 lutego 2019 r.: 100 szt. Zdjęć typu polaroid

16 lutego 2019 r.: 100 szt. Zdjęć typu polaroid

10.   Upominki będą wydawane na podstawie kolejności zgłoszeń Uczestników („kto pierwszy ten lepszy”) na stoisku „Game LOVER”.

11.   Upominki niewydane w podanych terminach w całym okresie trwania Akcji Prosprzedażowej pozostają do dyspozycji Organizatora.

12.   Zasady funkcjonowania interaktywnej gry finałowej „Game LOVER” odbywającej się w dniach 14-16 lutego 2019 r.:

a)     Do stoiska „Game LOVER” zgłasza się para uczestników z paragonem zgodnym z zasadami opisanymi w art. III pkt. 1-3 Regulaminu.

b)     Przez zgłoszenie do Gry rozumie się: okazanie paragonu, podanie danych osobowych (imiona i nazwiska uczestników, numer telefonu, adres mailowy)

c)     Dane osobowe Uczestników wprowadzane są do systemu, który generuje indywidualny numer pary, który od tego etapu staje się identyfikatorem pary

d)     Uczestnikom zostają wręczone tablety z interaktywna grą „Game LOVER”. Gra odbywa się w dwóch etapach, a każdy z nich trwa maksymalnie 3 minuty (180 sekund):

 

Etap I – Uczestnicy odpowiadają na 8 losowo wybranych pytań na swój temat; pytania mają formę zamkniętą (pytania typu a, b, c); maksymalny czas odpowiedzi to 3 minuty (180 sekund); etap kończy się w momencie, gdy Uczestnicy odpowiedzą na wszystkie pytania lub gdy skończy się regulaminowy czas;

Etap II Po zakończeniu Etapu I Uczestnicy przystępują do Etapu II; drugi etap jest uruchamiany przez osobę prowadzącą; Etap II może być rozpoczęty po zakończeniu Etapu I; w Etapie II Uczestnicy odpowiadają na te same losowo wybranych 8 pytań, jednak tym razem na temat partnera; maksymalny czas odpowiedzi to 3 minuty (180 sekund); etap kończy się w momencie, gdy Uczestnicy odpowiedzą na wszystkie pytania lub gdy skończy się regulaminowy czas;

e)     Na ekranach tabletów na każdym z etapów gry pojawia się jedno z ośmiu pytań. Uczestnik może przejść do kolejnego pytania za pomocą przycisku „Dalej”.

f)      Uczestnik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Brak zaznaczenia odpowiedzi uniemożliwia przejście do kolejnego pytania.

g)     Uczestnik nie ma możliwości wrócić do pytania poprzedniego (nie ma możliwości korekty odpowiedzi).

h)     Uczestnik wybiera odpowiedź zaznaczając checkbox znajdujący się przy odpowiedzi.

i)      Po ostatnim pytaniu zamiast przycisku „Dalej” pojawia się przycisk „Zakończ” umożliwiający zakończenie gry.

13.   Gra interaktywna „Game LOVER” na podstawie algorytmu będzie każdego dnia finału akcji wybierała najlepszych Uczestników biorąc pod uwagę:

I. Ilość poprawnych odpowiedzi
II. Szybkość odpowiedzi (czas).

14.   Codziennie wyniki gry będą wyświetlane na ekranie LCD na stoisku „Game LOVER”.

15.   Organizator każdego dnia finału akcji nagrodzi 10 par, które zajęły miejsce od miejsca I do X.

                       

V. UPOMINKI I NAGRODY ZA UDZIAŁ

1.     Łączna pula nagród i upominków w konkursie to 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto).

2.     Nagrodami i Upominkami w akcji każdego dnia finałowego akcji (14-16.02.2019 r.) są:

I miejsce – Karta Podarunkowa King Cross Marcelin na kwotę 500 zł oraz voucher Nipplex 

II miejsce - Karta Podarunkowa King Cross Marcelin na kwotę 400 zł oraz kolacja w ciemności od Wyjątkowego Prezentu

III miejsce – Karta podarunkowa King Cross Marcelin na kwotę 300 zł oraz zestaw prezentowy marki Organique

IV-V– - bawełniany koc (każdy koc o wartości 88 zł brutto)

VI-X- zestaw dwóch kubków (każdy zestaw o wartości 20 zł brutto)

Zdjęcia typu polaroid (300 szt) – (każde zdjęcie o wartości 1,90 zł brutto)
 

3.     Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

4.     Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

5.     Nagrody zostaną wręczone laureatom do dnia 28 lutego 2019 r.

6.     O wygranej Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 19 lutego 2019 r.

7.     Każdy laureat Konkursu przy odbiorze nagrody będzie zobowiązany do:

- potwierdzenia poprzez pisemny formularz swoich danych: imię i nazwisko, numer telefonu

- osobistego odbioru nagrody w Biurze Dyrekcji King Cross Marcelin w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 15:00 lub w piątek w godzinach 10:00 – 14:00 do dnia 28 lutego 2019 r.

- podpisania protokołu odbioru nagrody

7. W przypadku nieodebrania nagrody lub utraty praw do jej odebrania, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi, którego Praca konkursowa była zgodna z wymogami Regulaminu.

8.  Laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości przekazanej mu odpowiednio nagrody rzeczowej, która nie zostanie wypłacona Laureatowi lecz potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród. Kwotę potrąconej nagrody pieniężnej Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

VI. DANE OSOBOWE

1.     W celu odebrania Upominku i Nagród Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zebranie danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest niezbędne w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Akcji Prosprzedażowej.

2.     Uczestnik, który zdecyduje się okazać paragon lub fakturę na osobę fizyczną zawierającą jego dane osobowe wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zweryfikowania spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji Prosprzedażowej i otrzymania Upominku lub nagrody za udział w zabawie.

3.     Uczestnicy oraz inne osoby odwiedzające King Cross Marcelin mogą zapisać się na Newsletter King Cross Marcelin. W tym celu należy podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz podpisany egzemplarz oświadczenia przekazać osobom dedykowanym do obsługi Akcji Prosprzedażowej. Składając oświadczenie, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

4.     KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji Prosprzedażowej  jest Organizator oraz Sponsor nagród:

Pełne dane kontaktowe Sponsora:

EPP DEVELOPMENT 7, Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22, Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85

tel. +48 61 886 02 04 (infolinia czynna jest w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)

e-mail: marcelin@epp-poland.com

       

Pełne dane kontaktowe Oragnizatora:

AGENCJA REKLAMOWA FROG-MEDIA-DESIGN,

Os. Przemysława 6b/8 61-064 Poznań NIP: 782 226 02 68

e-mail: biuro@fmdgroup.pl, tel.: +48 607446055

5.     W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? W związku z zapisem na newsletter Administrator zbiera i przetwarza  Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływanym dalej jako „RODO”:

5.1.   za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Ci newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail z najnowszymi informacjami na temat CH King Cross Marcelin (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5.2.   gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.   gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6.     OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

6.1.   Dane zawarte w oświadczeniach Uczestnika Akcji Prosprzedażowej „Game LOVER” będą przetwarzane przez czas trwania Akcji Prosprzedażowej.

6.2.   Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6.3.   Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

6.4.   Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7.     PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

7.1.   żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7.2.   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.3.   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

8.     INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie.

9.     PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

9.1.   W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.2.   Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań) oraz na stronie internetowej: www.kingcrossmarcelin.pl.

2.     Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.     Upominki oraz nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani nie są objęte gwarancją lub rękojmią.

4.     Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Prosprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie Upominku. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

5.     Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Prosprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Game LOVER”*

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…………………………….

potwierdzam odbiór upominku………………………………………………………………

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zdjęć przez Administratora (EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85) oraz przez Agencja Reklamowa Frog-Media-Desgin os.Przemyslawa 6b/8, 61-064 Poznań, NIP: 782-226-02-68 dla celów przeprowadzenia Akcji Prosprzedażowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach określonych w Regulaminie Akcji Prosprzedażowej. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przeniesienia  i żądania ich usunięcia.

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika*

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85 oraz wysłanych przez Agencja Reklamowa Frog-Media-Desgin os.Przemysława 6b/8, 61-064 Poznań, NIP: 782-226-02-68, w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości przekazanej mu odpowiednio nagrody rzeczowej, która nie zostanie wypłacona Uczestnikowi lecz potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród. Kwotę potrąconej nagrody pieniężnej Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

* - oświadczenie obowiązkowe

 

Załącznik nr 2

 

ZGODA DO OTRZYMYWANIA BIULETYNU POCZTY ELEKTRONICZNEJ*

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez  EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85) oraz przez Agencja Reklamowa Frog-Media-Desgin os.Przemyslawa 6b/8, 61-064 Poznań, NIP: 782-226-02-68 w celu przesyłania mi newslettera CH King Cross Marcelin.

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85 , mail: marcelin@epp-poland.com, oraz przez Agencja Reklamowa Frog-Media-Desgin os.Przemysława 6b/8, 61-064 Poznań, NIP: 782-226-02-68, mail: news@fmdgroup.pl będący Administratorem Twoich danych osobowych.

Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link umieszczony w tym celu w biuletynie. Po wyrejestrowaniu Administrator usuwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym zakresem, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

 Dane są przechowywane na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pełna polityka prywatności znajduje się pod linkiem: [Polityka Prywatności]

 

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika*

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez EPP DEVELOPMENT 7  Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85 oraz przez Agencja Reklamowa Frog-Media-Desgin os.Przemysława 6b/8, 61-064 Poznań, NIP: 782-226-02-68 . w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

 

* - oświadczenie obowiązkowe