Wczytywanie strony...


Przytulne Święta

01.12.2018 - 23.12.2018

ZRÓB ZAKUPY W KING CROSS MARCELIN I ODBIERZ WSPANIAŁY KOC, KTÓRY OGRZEJE CIĘ W TE ŚWIĘTA!

 

Już za chwilę usiądziemy do wigilijnego stołu, przy którym razem z rodziną i przyjaciółmi celebrować będziemy wspólnie spędzany świąteczny czas.  Te wspaniałe chwile zostaną uzupełnione przez serwowane raz do roku potrawy: gorący czerwony barszcz z uszkami, doskonałego karpia, puszysty sernik oraz makowiec.

Święta to również czas błogiego wypoczynku z kubkiem gorącej herbaty lub czekolady w towarzystwie dobrej książki i…przytulnego koca! Koca który być może od zawsze był w domu, koca który zostanie znaleziony pod choinką lub koca, który otrzymacie w prezencie od King Cross Marcelin!

„Przytulne Święta” to druga edycja świątecznej akcji w King Cross Marcelin, w której na klientów czeka 650 wspaniałych koców, które ocieplą najbliższe święta. By odebrać ten wspaniały prezent wystarczy:

- w dniach 1-23 grudnia zrobić w King Cross Marcelin zakupy na kwotę minimum 500 zł* (można łączyć maksymalnie dwa paragony)

- podejść do Przytulnego Stoiska w jeden z weekendów grudnia

- i odebrać koc w wybranym przez siebie kolorze!

 

Do każdego wydanego koca dodajemy kupon na kawę od Księgarni Autorska!

Ale to nie wszystko: dla pierwszych 250 osób, które wśród promocyjnych paragonów przedstawią potwierdzenie zakupu z Autorskiej, otrzyma od nas losowo wybraną książkę w prezencie!

 

Nagrody będą wydawane w podanych dniach i godzinach 16:00 – 20:00:

7-8 grudnia

14-16 grudnia,

a w terminie 21-23 grudnia Stoisko będzie czynne od 10:00-20:00

na przytulnym Stoisku znajdującym się na placu przy Media Markt. Każdego dnia akcji przewidziany jest limit 80 koców.

 

Biały, kremowy, czy szary – który pojawi się w Twoim domu?

 

** Można łączyć maksymalnie dwa paragony z dwóch różnych dni akcji (tj. 1-23 grudnia 2018 r.); z akcji wyłączone są: stoiska handlowe znajdujące w korytarzach centrum, Hipermarket Auchan, Media Markt, banki, operatorzy telefonii komórkowych, potwierdzenia z zakupów kart podarunkowych King Cross Marcelin oraz kart podarunkowych nabytych w sklepach centrum.

 

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Przytulne święta”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem akcji prosprzedażowej „Przytulne święta”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją Prosprzedażową”, jest właściciel galerii handlowej King Cross Marcelin – spółka Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II, nr 22, 00-133 Warszawa, NIP: 113-21-12-239 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412632, o kapitale zakładowym 14 250 000,00 PLN, wpłaconym w całości, („Organizator”).

2.  Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej.

3.  Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.  Akcja Prosprzedażowa rozpoczyna się w dniu 01.12.2018 r. o godz. 9.00, a kończy w dniu 23.12.2018 r. o godz. 20.00.

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.  W Akcji Prosprzedażowej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w Galerii Handlowej King Cross Marcelin („King Cross Marcelin”) w Poznaniu (60-198) przy ul. Bukowskiej 156 w dniach 1-23.12.2018 r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). Z Akcji Prosprzedażowej wyłączone są dowody zakupu z stoisk handlowych znajdujących się w korytarzach centrum, Hipermarket Auchan, Media Markt, banki, operatorzy telefonii komórkowych, potwierdzenia zakupu Kart Podarunkowych King Cross Marcelin oraz kart podarunkowych nabytych w sklepach centrum.

2.  Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Akcji prosprzedażowej jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

3.  W Akcji Prosprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie King Cross Marcelin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.

IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.  Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać w dniach od 1 grudnia 2018 r. od godziny 9:00 do dnia 23 grudnia 2018 r. do godziny 19:30 na terenie King Cross Marcelin zakupów na kwotę minimalną 500 zł (brutto) przy czym można łączyć maksymalnie 2 dowody zakupu.

2.  Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko dowody zakupu dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.

3.  Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie King Cross Marcelin stoisku  „Przytulne święta” zlokalizowanym na placu przy wejściu do Media Markt. Stoisko „Przytulne święta” czynne będzie w dniach:

7,8,14,15,16, 21,22,23 grudnia 2018

w godz. 16:00 – 20:00

4.  Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji jeden raz. Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane.

5.  Podczas trwania Akcji Prosprzedażowej zostanie wydanych łącznie maksymalnie 650 upominków w postaci koców („Upominki”).

6.  Upominki będą wydawane Uczestnikom po okazaniu i zweryfikowaniu przez pracownika stoiska kwalifikujących się do Akcji Prosprzedażowej dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-3.

Upominki będą wydawane w następujących turach:

7-8 grudnia 2018 r.: (70 Upominków każdego dnia)

14-16 grudnia 2018 r.: (85 Upominków każdego dnia)

21-23 grudnia 2018 r.: (85 Upominków każdego dnia).

W przypadku niewydania wskazanej liczby Upominków w podanych godzinach w danym dniu, niewykorzystana pula przechodzi na kolejny dzień akcji. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia godzin funkcjonowania stoiska „Przytulne święta” oraz wydawania pozostałych Upominków w danym dniu.

7.  Upominki będą wydawane na podstawie kolejności zgłoszeń Uczestników w stoisku „Przytulne święta”. Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji tylko raz.

8.  Upominki niewydane w podanych terminach w całym okresie trwania Akcji Prosprzedażowej pozostają do dyspozycji Organizatora.

V. UPOMINKI I PREZENTY DODATKOWE

1.  Pula Upominków zawiera 650 upominków w postaci bawełnianych (skład: bawełna 100%) koców. Upominki te wydawane będą na zasadach opisanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.

2.  Partnerem Akcji Prosprzedażowej jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków) Numer KRS: 0000064794. Partner zapewnia dla Uczestników prezenty dodatkowe w postaci 650 kuponów na kawę do Księgarni Autorska w King Cross Marcelin oraz 250 książek („Prezenty Dodatkowe”).

3.  Prezenty Dodatkowe będą wydawane Uczestnikom po okazaniu i zweryfikowaniu przez pracownika stoiska kwalifikujących się do Akcji Prosprzedażowej dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-3, przy czym:

3.1.    Prezenty Dodatkowe w postaci kuponów na kawę będą wydawane Uczestnikom każdorazowo odbierającym Upominki

3.2.    Prezenty Dodatkowe w postaci książek będą wydawane Uczestnikom w turach, o których mowa w punkcie IV.6 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

3.3.    Uczestnikiem uprawnionym do otrzymania książki (tytuł wybierany losowo przez Organizatora), będzie Uczestnik, który zgłosi się do odbioru koca i przedstawi dwa dowody zakupu na łączną kwotę 500 zł, z których przynajmniej jeden będzie z Księgarni Autorskiej

3.4.    W przypadku niewydania wszystkich Prezentów Dodatkowych w postaci książek w podanych godzinach w danym dniu, niewykorzystana pula przechodzi na kolejny dzień akcji.  

4.  Punkt IV.8 stosuje się odpowiednio do Prezentów Dodatkowych.

VI. DANE OSOBOWE

1.  W celu odebrania Upominku i Prezentów Dodatkowych Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zebranie danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest niezbędne w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Akcji Prosprzedażowej.

2.  Uczestnik, który zdecyduje się okazać fakturę zawierającą jego dane osobowe wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zweryfikowania spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji Prosprzedażowej i otrzymania Upominku lub Prezentu Dodatkowego.

3.  Uczestnicy oraz inne osoby odwiedzające King Cross Marcelin mogą zapisać się na Newsletter King Cross Marcelin. W tym celu należy podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz podpisany egzemplarz oświadczenia przekazać osobom dedykowanym do obsługi Akcji Prosprzedażowej. Składając oświadczenie, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

4.  KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji Prosprzedażowej  jest Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pełne dane kontaktowe Administratora:

Poznań Żonkil S.A.

Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

tel. +48 61 886 02 04 (infolinia czynna jest w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)

e-mail: marcelin@epp-poland.com

5.  W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? W związku z zapisem na newsletter Administrator zbiera i przetwarza  Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływanym dalej jako „RODO”:

5.1.    za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Ci newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail z najnowszymi informacjami na temat CH King Cross Marcelin (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5.2.    gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.    gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

6.1.    Dane zawarte w oświadczeniach Uczestnika Akcji Prosprzedażowej „Przytulne święta” będą przetwarzane przez czas trwania Akcji Prosprzedażowej.

6.2.    Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6.3.    Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

6.4.    Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7.  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

7.1.    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7.2.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.3.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

8.  INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie.

9.  PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

9.1.    W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.2.    Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań) oraz na stronie internetowej: www.kingcrossmarcelin.pl.

2.  Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.  Organizator zastrzega, że wszelkie ewentualne roszczenia związane z przekazaniem lub realizacją kuponów na kawę do Księgarni Autorska w King Cross Marcelin oraz z przekazaniem książek należy kierować wyłącznie do:

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków

Numer KRS: 0000064794

4.  Upominki nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani nie są objęte gwarancją lub rękojmią.

5.  Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Prosprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie Upominku. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

6.  Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Prosprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „PRZYTULNE ŚWIĘTA”*

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…………………………….

potwierdzam odbiór upominku w postaci koca, którego wzór i model wybrałem samodzielnie z możliwości dostępnych w stoisku „Przytulne święta”.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora (spółkę Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II, nr 22, 00-133 Warszawa,
NIP: 113-21-12-239, KRS: 0000412632) dla celów przeprowadzenia Akcji Prosprzedażowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach określonych w Regulaminie Akcji Prosprzedażowej. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przeniesienia  i żądania ich usunięcia.

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika*

 

€ Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez Poznań Żonkil S.A., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

* - oświadczenie obowiązkowe

 

Załącznik nr 2

ZGODA DO OTRZYMYWANIE BIULETYNU POCZTY ELEKTRONICZNEJ*

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie (Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa) w celu przesyłania mi newslettera CH King Cross Marcelin.

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, mail: marcelin@epp-poland.com, będący Administratorem Twoich danych osobowych.

Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link umieszczony w tym celu w biuletynie. Po wyrejestrowaniu Administrator usuwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym zakresem, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Korzystamy z systemu elektronicznego do wysyłania newsletterów, dane są przechowywane na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pełna polityka prywatności znajduje się pod linkiem: [Polityka Prywatności]

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika*

€ Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez Poznań Żonkil S.A., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

* - oświadczenie obowiązkowe