Wczytywanie strony...


Happy Halloween w King Kross Marcelin

27.10.2018 - 28.10.2018

Czy Haloween może być Happy?  Tak, bo w tym roku o super atrakcje zadbał deweloper SJM, realizujący inwestycję Bułgarska 59 na poznańskim Grunwaldzie.  Już w najbliższy weekend przyjdź do King Cross Marcelin na HAPPY HALLOWEEN! Przygotowaliśmy liczne atrakcje dla najmłodszych m.in. malowanie buziek, pokazy żonglerki i darmową watę cukrową. Na rodziców czekają konkursy w których do wygrania będzie 100 voucherów na zakupy! A może ktoś skusi się na jedno z 10 nowych mieszkań w specjalnej promocyjnej cenie?

27 - 28 października - Happy Halloween w King Kross Marcelin.  Nie może Cię tam zabraknąć. Zapraszamy od godziny 11 do 17!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Happy Halloween”

 

§1

Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Happy Halloween” („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także określa zasady nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej "Regulamin").

2.       Organizatorem Konkursu jest Quattro por Quattro Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie (adres: 03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 15B), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337916, NIP 5242686297 REGON 142031039, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN („Organizator”).

3.       Konkurs organizowany jest w Poznaniu na terenie Centrum Handlowego King Kross Marcelin w Poznaniu. Konkurs przeprowadzony jest za pomocą działań bezpośrednich podczas wydarzenia organizowanego w tym miejscu w wyznaczonych godzinach.

4.       Czas trwania Konkursu: w dniach 27 oraz 28 października 2018 roku w godzinach 11:00-17:00.

5.       Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

6.      Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Bułgarska 59

7.       Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.

 

§2

Uczestnicy oraz Zgłoszenia

Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które:
a)      są osobami fizycznymi, pełnoletnimi, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie od 13 lat mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

b)      Wezmą aktywny udział w zadaniach konkursowych

c)       Wypełnią formularz kontaktowy dostępny w miejscu trwania konkursu

 dalej zwane „Uczestnikami”

2.       Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

3.       Zgłoszenie  i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4.       Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.

5.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3

Istota konkursu

1.       Przedmiotem zadania konkursowego jest przekazanie w trakcie trwania Konkursu odpowiedzi na zadanie konkursowe, którym jest stworzenie hasła inwestycji Bułgarska 59.  Hasło powinno mieć nie więcej niż 100 znaków, nawiązywać do mieszkania/domu lub miejsca i charakteru miasta Poznań , nawiązanie do inwestycji Bułgarska 59 może być dosłowne lub dorozumiane.  (Zgłoszenie Konkursowe”).

2.       Dostarczanie Zgłoszeń Konkursowych jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu.

3.       Po zakończeniu Konkursu, Jury, spośród wszystkich Uczestników wyłoni 100 uczestników, którzy otrzymają nagrodę („Zwycięzcy’).

4.       Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu w odpowiedzi na Zgłoszenie Konkursowe.

5.       Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć na adres Organizatora  [bulgarska59@qpq.com.pl] w terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, podając imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, dane niezbędne do rozliczeń podatkowych. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany, jako rezygnacja z Nagrody.

6.      Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem, zasadami uczciwej rywalizacji lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

§4

Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody

 

1.       Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła jury („Jury”).

2.       Kryterium wyboru Laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcom nagród jest oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego.

3.       Nagrodą w konkursie są Vouchery na zakupy w Centrum Handlowym King Kross Marcelin o wartości 50 zł.

4.       W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Jury.

5.       Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie 14 dni roboczych od przesłania danych przez Zwycięzcę, o których mowa w § 3 pkt 5 Regulaminu.

6.      Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

7.       Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.

8.       Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.

§5

Postępowanie reklamacyjne

1.       Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Quattro por Quattro Sp. z o.o.  03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 15B), z dopiskiem "Konkurs Bułgarska59” lub w formie elektronicznej na adres bulgarska59@qpq.com.pl

2.       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.       O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§6

Ochrona danych osobowych

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator.

2.    Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email bulgarska59@qpq.com.pl.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a)    w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy,

b)    w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

4.    Twoje dane osobowe zostaną przekazywane: dostawcom usług i systemów informatycznych  oraz firmie kurierskiej w przypadku Zwycięzcy Konkursu w celu wysyłki  Nagrody.

5.    Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres, w którym jesteś uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

6.    Uczestnikowi  przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7.     Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

§7

Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.bulgarska59.pl .

2.       Regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2018 .do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia, w odpowiednim zakresie, będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.