Wczytywanie strony...


Przepowiadamy udane zakupy!

29.11.2019 - 30.11.2019
11:00 - 19:00

Zapraszamy do King Cross Marcelin na największe zakupowe szaleństwo. Black Friday to idealna okazja do skorzystania z wyprzedaży i rabatów, które zostały przygotowane specjalnie na ten dzień.

W King Cross Marcelin, Czarny Piątek będzie trwał aż 2 dni!

W piątek 29 listopada i w sobotę 30 listopada czekamy na Ciebie z wyjątkowym prezentem.

Ja go zdobyć? To bardzo proste!

Zrób zakupy za min. 50 zł.
Zgłoś się do naszego czarnopiątkowego stoiska.
Okaż hostessie paragon.
Odbierz wyjątkową czarną ekotorbę na zakupy!
Dodatkowo, skorzystaj z okazji i wysłuchaj andrzejkowej wróżby od prawdziwego wróżbity.

 

Plac przy Media Markt

 

REGULAMIN AKCJI PROSPORZEDAŻOWEJ „Black Friday”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem akcji prosprzedażowej „Black Friday”,zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją Prosprzedażową”, jest Agencja Reklamowa Frog-Media-Design, os. Przemysława 6b/8 61-064 Poznań, NIP: 782-226-02-68 („Organizator”).
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej.
Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
 

II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

Akcja Prosprzedażowa rozpoczyna się w dniu 29.11.2019 r. o godz. 11.00, a kończy w dniu 30.11.2019 r. o godz. 18.30.
 

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

W Akcji Prosprzedażowej może wziąć udział każda osoba pełnoletnia dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w Galerii Handlowej King Cross Marcelin („King Cross Marcelin”) w Poznaniu (60-198) przy ul. Bukowskiej 156 w dniach 21-26.05.2018 r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). Z Akcji Prosprzedażowej wyłączone są dowody zakupu z stoisk handlowych znajdujących się w korytarzach centrum, Hipermarket Auchan, Media Markt, banki, operatorzy telefonii komórkowych, potwierdzenia zakupu Kart Podarunkowych King Cross Marcelin oraz kart podarunkowych nabytych w sklepach centrum.
Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Akcji prosprzedażowej jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
W Akcji Prosprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie King Cross Marcelin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.
IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać w dniach od 29 listopada 2019 r. od godziny 9:00 do dnia 30 listopada 2019 r. do godziny 18:30 na terenie King Cross Marcelin zakupów na kwotę minimalną 50 zł (brutto). Paragony nie mogą być łączone.
Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko dowody zakupu dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.
Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie King Cross Marcelin stoisku  „Black Friday” zlokalizowanym na placu przy wejściu do Media Markt. Stoisko „Black Friday” czynne będzie w dniach:
29-30.11.2019 w  godz. 11:00 – 19:00

Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji tylko jeden raz. Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane.
Uczestnik wypełniający formularz i zgłaszający się z paragonem do stoiska pro sprzedażowego może  wyłącznie wziąć udział  w akcji pro sprzedażowej tylko jeden raz podczas 2 dni akcji „Black Friday”
 

Uczestnik po okazaniu i zweryfikowaniu przez pracownika stoiska kwalifikujących się do Akcji Prosprzedażowej dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-3. otrzyma 1 szt. torbę bawełnianą czarną.
Łączna ilość toreb do wydania w ciągu 2 dni akcji prosprzedażowej wynosi 500 szt. tj. 250szt. każdego dnia akcji pro sprzedażowej.
 

Torby niewydane w podanych terminach w całym okresie trwania Akcji Prosprzedażowej pozostają do dyspozycji Organizatora.
Uczestnik ma możliwość bezpłatnie po okazaniu paragonu skorzystania z porady wróżki/tarocistki
Wróżka dostępna jest od 11:00 do 18:30 w dniach 29-30.11.2019 r.
Uczestnik ma możliwość wróżby: wróżba z ręki lub tarot
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przepowiednie wróżki
W przypadku dużego zainteresowania wróżbami będzie obowiązyawć kolejność zgłoszeń w danym dniu. Nie ma możlwości rezerwacji godziny oraz daty spotkania z wróżką.
14.  Zasady funkcjonowania akcji prosprzedażowej:

                14.1 Uczestnik zgłasza się do stosika prosprzedażowego „Black Friday”

                14.2 Minimalny wiek udziału w akcji - 18 lat

                14.3 Uczestnik podaje hostessie tj. osobie przyjmującej zgłoszenie:

                       Imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail

14.4 Hostessa wprowadza dane  uczestnika do formularza.

14.5 Uczestnik pokazuje paragon, hostessa wydaje torbę. oraz zaprasza do skorzystania z wróżby.

                

V. UPOMINKI  ZA UDZIAŁ

Pula toreb zostanie dostarczona przez Agencja Reklamowa Frog-Media-Design, os. Przemysława 6b/8 61-064 Poznań, NIP: 782-226-02-68
 

VI. DANE OSOBOWE

W celu odebrania torby Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zebranie danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest niezbędne w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Akcji Prosprzedażowej.
Uczestnik, który zdecyduje się okazać paragon lub fakturę na osobę fizyczną zawierającą jego dane osobowe wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zweryfikowania spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji Prosprzedażowej i otrzymania torby w akcji pro sprzedażowej.
Uczestnicy oraz inne osoby odwiedzające King Cross Marcelin mogą zapisać się na Newsletter King Cross Marcelin. W tym celu należy podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz podpisany egzemplarz oświadczenia przekazać osobom dedykowanym do obsługi Akcji Prosprzedażowej. Składając oświadczenie, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 

 

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji Prosprzedażowej  jest King Cross Marcelin.
 

Pełne dane kontaktowe Administratora:

EPP – Poznań Żonkil Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22, Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85

tel. +48 61 886 02 04 (infolinia czynna jest w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)

e-mail: marcelin@epp-poland.com

oraz

  Agencja Reklamowa Frog-Media-Design, Os. Przemysława 6b/8,  61-064 Poznań

  NIP: 782-226-02-68, tel. +48 607 44 60 55, biuro@fmdgroup.pl

 

 

W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? W związku z zapisem na newsletter Administrator zbiera i przetwarza  Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływanym dalej jako „RODO”:za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Ci newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail z najnowszymi informacjami na temat CH King Cross Marcelin (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane zawarte w oświadczeniach Uczestnika Akcji Prosprzedażowej „Black Friday” będą przetwarzane do dnia 28.02.2020 roku.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 

W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań), stoisku pro sprzedażowym oraz na stronie internetowej: www.kingcrossmarcelin.pl.
Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Torby nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani nie są objęte gwarancją lub rękojmią.
Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Prosprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie torby. Nadsyłanie zgłoszeń/reklamacji musi nastąpić najpóźniej do dnia 8.12.2019. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.
Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania akcji pro sprzedażowej.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Prosprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

Załącznik nr 1                                                                                                                     Data:

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Black Friday”*

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…………………………….

 

potwierdzam odbiór torby.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora (EPP – Poznań Żonkil sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85) dla celów przeprowadzenia Akcji Prosprzedażowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach określonych w Regulaminie Akcji Prosprzedażowej. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przeniesienia  i żądania ich usunięcia.

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika*

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez (EPP – Poznań Żonkil sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85), w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

 

* - oświadczenie obowiązkowe

 

Załącznik nr 2

ZGODA DO OTRZYMYWANIE BIULETYNU POCZTY ELEKTRONICZNEJ*

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Poznań EPP - Poznań Żonkil Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85) w celu przesyłania mi newslettera CH King Cross Marcelin.

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, mail: marcelin@epp-poland.com, będący Administratorem Twoich danych osobowych.

Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link umieszczony w tym celu w biuletynie. Po wyrejestrowaniu Administrator usuwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym zakresem, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Korzystamy z systemu (…) do wysyłania newsletterów, dane są przechowywane na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pełna polityka prywatności znajduje się pod linkiem: [Polityka Prywatności]

 

……………………………….…………………

 

Data i czytelny podpis Uczestnika*

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez EPP – Poznań Żonkil Sp. z o. o ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85. w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

 

* - oświadczenie obowiązkowe