Wczytywanie strony...


Magiczny Grudzień

07.12.2019 - 22.12.2019
11:00 - 19:00

Grudzień w King Cross Marcelin będzie obfitował w wiele atrakcji dla najmłodszych. 

W każdą przedświąteczną sobotę grudnia, przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych Klientów, wiele ciekawych aktywności. 

Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co przygotowaliśmy: 

7.12 - 11:00 - 19:00

Spotkanie ze świętym Mikołajem. Tego dnia będziesz mógł napisać list ze swoimi najskrytszymi marzeniami. Dodatkowo w King Cross Marcelin będzie skrzynka na listy, gdzie będziesz mógł wysłać je prosto do Mikołaja. Dodatkowo, Mikołaj odwiedzi nasze centrum ze swoimi przyjaciółmi żebyś mógł się z nim spotkać i wziąć udział w jego świątecznej paradzie. 

14-15.12 - 11:00 - 19:00

Dla wszystkich amatorów sportów zimowych przygotowaliśmy rozgrywki w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Przyjdź i stań do rywalizacji z innymi. Do dyspozycji będą konsole, na których będziesz mógł spróbować swoich sił, w najbardziej popularnych sportach zimowych. 

21-22.12 - 11:00 - 19:00

Każdy uwielbia świąteczne ozdoby, które wieszamy na naszych choinkach. Spraw, żeby Twoje drzewko było jeszcze piękniejsze, i przygotuj swoją ozdobę choinkową. 

Nie będzie to jednak zwykła bombka, tylko narysowana pisakiem 3D, niepowtarzalna dekoracja. 

Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia!

 

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Magiczne Święta” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem eventów pt. „Magiczny Grudzień”, zwany w dalszej części Regulaminu „Eventami”, jest Agencja Reklamowa Frog-Media-Design, os. Przemysława 6b/8 61-064 Poznań, NIP: 782-226-02-68 („Organizator”). 
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Eventu.  
3. Uczestnictwo w Eventach jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 
 
II. CZAS TRWANIA EVENTÓW  
1. Eventy pt. „Magiczny Grudzień” odbędą się w dniach: 
1.1.  07.12.2019 r. o godz. 11:00 – 19:00  
Parada Świętego Mikołaja wraz z jego towarzyszami + słodkie drobiazgi w ilości 500szt. Skrzynka na listy do Św. Mikołaja.  Pisanie listów + słodkie drobiazgi w ilości 500szt.  
1.2. 14-15.2019 r. o godz. 11:00 – 19:00 
„Igrzyska olimpijskie”  - zmagania na konsolach. Dla uczestników 500szt. medali   
1.3. 21-22.2019 r. o godz. 11:00 – 19:00  
„Warsztaty 3D”  - projektowanie ozdób choinkowych z wykorzystaniem pisaków 3D. Dla uczestników 500szt. Dyplomów 
 
III. UCZESTNICY EVENTÓW 
1. W Eventach może wziąć udział każde dziecko w wieku 6-12 lat pod opieką opiekuna prawnego.  
 
2. Do przeprowadzenia Eventów są wyznaczeni pracownicy Organizatora. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana. 

IV. ZASADY I PRZEBIEG EVENTÓW 
1. Aby wziąć udział w Eventach wystarczy złosić się w dniu Eventu do stoiska eventowego. Eventy są bezpłatne.  
2. Organizator zastrzega w przypadku dużej ilości chętnych do udziału w Eventach do ograniczenia ilości uczestników w poszczególnych Eventach.  
3. Uczestnik wypełniający formularz rodo, tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku oraz wizerunku dziecka. Wykonane zdjęcia będą relacją zdjęciową dla Klienta Organizatora. Materiały zdjęciowe zostaną opublikowane w social mediach, www, materiałch drukowanych oraz raportach marketingowych z wykonanych Eventów na terenie galerii King Cross Marcelin bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.   
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opiekuna prawnego. 
5. Uczestnik ma możliwość bezpłatnie skorzystania jednorazowo z atrakcji podczas Eventów w terminach podanych wymienionych w  II pkt. 1 
6. W przypadku dużego zainteresowania posczególnymi Eventami „Magiczny Grudzień” będzie obowiązyawć kolejność zgłoszeń w danym dniu. Nie ma możlwości rezerwacji godziny oraz daty uczestnictwa w Eventach. 
7.  Zasady funkcjonowania Eventów: 
 7.1Uczestnik zgłasza się do stosika Eventu „Magiczny Grudzień” 
 7.2 Uczestnik Eventu musi mieć  6 – 12 lat. Uczestnictwo tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym. 
 7.3 Uczestnik uzupełnia formularz RODO oraz podaje osobie przyjmującej zgłoszenie udziału w Evencie:  
                        Imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail 
7.4 Animator wprowadza dane uczestnika do formularza. 
7.5 Uczestnik rozpoczyna udział w Evencie lub dane warsztaty  
7.6 Animator ma prawo do: 
− Poinformowania uczestnika o zakończonym czasie udziału w evencie  
− Wezwania ochrony w celu wyproszenia uczestnika, gdy jego zachowanie jest nieodpowiednie. 
7.7 Czas trwania udziału w warsztatach  jest wyznaczany przez  pracownika Organizatora.  
  
V. DANE OSOBOWE 
1. W celu odebrania torby Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zebranie danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest niezbędne w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Evencie.  
2. Uczestnicy oraz inne osoby odwiedzające King Cross Marcelin mogą zapisać się na Newsletter King Cross Marcelin. W tym celu należy podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz podpisany egzemplarz oświadczenia przekazać osobom dedykowanym do obsługi stoiska Eventowego. Składając oświadczenie, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 
 
3. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych zebranych podczas Eventów „Magiczny Grudzień”  jest King Cross Marcelin.  
 
Pełne dane kontaktowe Administratora: 
EPP – Poznań Żonkil Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22, Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85 
tel. +48 61 886 02 04 (infolinia czynna jest w godz. 9:00-15:00 w dni robocze) 
e-mail: marcelin@epp-poland.com  
oraz  
Agencja Reklamowa Frog-Media-Design, Os. Przemysława 6b/8,  61-064 Poznań NIP: 782-226-02-68, tel. +48 607 44 60 55, biuro@fmdgroup.pl 
 
  
4. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? W związku z zapisem na newsletter Administrator zbiera i przetwarza  Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływanym dalej jako „RODO”: 
4.1. za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Ci newslettera na wskazany przez 
Ciebie adres e-mail z najnowszymi informacjami na temat CH King Cross Marcelin (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
4.2. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
4.3. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
5.1. Dane zawarte w oświadczeniach Uczestnika Eventów „Magiczny Grudzień” będą przetwarzane do dnia 28.03.2020 roku.  
5.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania. 
5.3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania. 
5.4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
6. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
6.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
6.2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6.3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania. 
 
7. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie. 
 
8. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU 
 
8.1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
8.2. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  
 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań), stoisku pro sprzedażowym oraz na stronie internetowej: www.kingcrossmarcelin.pl.  
2. Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Eventów „Magiczny Grudzień” powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty wymagalności roszczenia. Nadsyłanie zgłoszeń/reklamacji musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.12.2019. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację. 
4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem oraz w trakcie Eventów.  
5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych Eventów będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
Załącznik nr 1         
Data:  
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA Eventów „Magiczny Grudzień”* 
 
Ja, niżej podpisany(a): 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….……………………………. 
 
potwierdzam darmowy udział w Evencie i akceptuje jego regulamin.  
Wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorystywanie mojego wizerunku oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora (EPP – Poznań Żonkil sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85) dla celów przeprowadzenia Eventów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach określonych w Regulaminie Akcji Prosprzedażowej. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przeniesienia  i żądania ich usunięcia. 
……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis Uczestnika* 
 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez (EPP – Poznań Żonkil sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85), w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204). 
……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis Uczestnika 
 
* - oświadczenie obowiązkowe 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 
ZGODA DO OTRZYMYWANIE BIULETYNU POCZTY ELEKTRONICZNEJ* 
Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Poznań EPP - Poznań Żonkil Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85) w celu przesyłania mi newslettera CH King Cross Marcelin. 
Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, mail: marcelin@epp-poland.com, będący Administratorem Twoich danych osobowych. 
Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link umieszczony w tym celu w biuletynie. Po wyrejestrowaniu Administrator usuwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym zakresem, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. 
Korzystamy z systemu (…) do wysyłania newsletterów, dane są przechowywane na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Pełna polityka prywatności znajduje się pod linkiem: [Polityka Prywatności] 
 
……………………………….………………… 
 
Data i czytelny podpis Uczestnika* 
 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez EPP – Poznań Żonkil Sp. z o. o ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85. w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204). 
……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis Uczestnika 
 
* - oświadczenie obowiązkowe