wróć do listy wydarzeń

Wełniane Święta

15.11.2017

Zrób zakupy w naszym centrum i odbierz wełniany koc w prezencie!

 

Na co dzień nie zwracamy na to uwagi, jednak koc doskonałej jakości jest wieloletnią częścią domu, która (choć często niezauważalna) towarzyszy wszystkim domownikom. Według Słownika Języka Polskiego koc to „płat grubej tkaniny używany jako przykrycie”. My jednak uważamy, że ma on wiele więcej zastosowań: jest idealny do zbudowania namiotu, zabaw w dziecięcym pokoju, skrytką na skarby, schronieniem przed strachem, ale też elementem ocieplającym i dekorującym każde wnętrze.

Uważamy również, że wełniany koc jest nieodzownym atrybutem świąt! Gdy po rodzinnym biesiadowaniu zasiadacie w fotelu z kubkiem gorącej herbaty lub czekolady, otulacie się miękkością i ciesząc jego ciepłem wspominacie wspólne grudniowe chwile.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia mamy dla Państwa w prezencie włoskie wełniane, ekskluzywne koce renomowanej marki Coincasa. Produkty, które mamy Państwu do sprezentowania, posiadają w składzie co najmniej 50% wełny i produkowane są w samym sercu Italii!

 

W terminie 1-17 grudnia 2017 r. zrób zakupy w sklepach na terenie galerii na kwotę 500 zł* (można łączyć dwa paragony) i odbierz swój koc! Czekamy na Ciebie na Wełnianym Stoisku na placu przy Media Markt w terminach:

 

1-3 grudnia w godz. 16:00 - 20:00

8-10 grudnia w godz. 16:00 - 20:00

15-17 grudnia w godz. 16:00 - 20:00

(limit na każdy dzień akcji to 70 koców)

*z akcji wyłączone są: Media Markt, Auchan, biura podróży, stoiska w ciągach komunikacyjnych

A Ty z którym spędzisz święta?

REGULAMIN AKCJI PROSPORZEDAŻOWEJ „Wełniane święta”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji prosprzedażowej „Wełniane święta”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją Prosprzedażową”, jest właściciel galerii handlowej King Cross Marcelin – Poznań Żonkil S.A., ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa, wpisana pod numerem 0000412632 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, („Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej.

3. Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

 

II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1. Akcja Prosprzedażowa rozpoczyna się w dniu 01.12.2017 r. o godz. 9.00, a kończy w dniu 17.12.2017 r. o godz. 20.00.

 

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1. W Akcji Prosprzedażowej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w galerii handlowej King Cross Marcelin („King Cross Marcelin”) w Poznaniu (60-198) przy ul. Bukowskiej 156 w dniach 1-17.12.2017 r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). Z Akcji Prosprzedażowej wyłączone są dowody zakupu z hipermarketu Auchan, Media Markt, biura turystyczne oraz stoiska handlowe znajdujące się w ciągach komunikacyjnych na terenie centrum King Cross Marcelin.

Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Akcji prosprzedażowej jest paragon fiskalny, faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

2. W Akcji Prosprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie King Cross Marcelin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.

3. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również danych przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Akcji Prosprzedażowej, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Akcji Prosprzedażowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji Prosprzedażowej jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem Akcji Prosprzedażowej jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji Prosprzedażowej.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Prosprzedażowej. Za dane osobowe Organizator przyjmuje: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto), nr telefonu, adres mailowy.
 

IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1. Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać w dniach od 1 grudnia 2017 r. od godziny 9:00 do dnia 17 grudnia 2017 r. do godziny 19:30 na terenie King Cross Marcelin zakupów na kwotę minimalną 500 zł (brutto) przy możliwości łączenia maksymalnie 2 dowodów zakupu potwierdzających zakupy.

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko dowody zakupu dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.

3. Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie King Cross Marcelin „Wełnianym punkcie” zlokalizowanym na placu przy wejściu do Media Markt. „Wełniany punkt” czynny będzie w dniach:

1-3 grudnia 2017 r.
8-10 grudnia 2017 r.
15-17 grudnia 2017 r.

w godz. 16:00 – 20:00.

5. Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji jeden raz. Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane.

6. Podczas trwania akcji Prosprzedażowej zostanie wydanych 630 upominków w postaci wełnianych koców marki Coincasa.

7. Upominki będą wydawane Uczestnikom po okazaniu kwalifikujących się do Akcji Prosprzedażowej dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-3.

8. Koce będą wydawane w następujących turach:

1-3 grudnia 2017 r.: (70 sztuk każdego dnia)

8-10 grudnia 2017 r.: (70 sztuk każdego dnia)

15-17 grudnia 2017 r.: (70 sztuk każdego dnia).

W przypadku nie wydania wskazanej ilości Upominków w podanych godzinach, Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia godzin funkcjonowania „Wełnianego Punktu” oraz wydawania pozostałych Upominków.

9. Upominki będą wydawane na podstawie kolejności zgłoszeń w „Wełnianym Punkcie”.

10. Niewydana ilość Upominków w podanych terminach pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji tylko raz.

12. Przy odbiorze upominku Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia Oświadczenia. Treść Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

V. UPOMINKI

1. Pula Upominków zawiera 630 upominków w postaci wełnianych koców marki Coincasa.

2. Upominki te wydawane będą na zasadach opisanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań) oraz na stronie internetowej: https://www.kingcrossmarcelin.pl/wydarzenie/299/weniane-swieta

2. Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Upominki nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Prosporzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie upominku. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Prosprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „WEŁNIANE ŚWIĘTA”*

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…………………………….

potwierdzam odbiór upominku w postaci koca, którego wzór i model wybrałem samodzielnie z dostępnych w „Wełnianym Punkcie” możliwości.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Akcji Prosprzedażowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika*

 

€ Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez Poznań Żonkil S.A., ul. Jubilerska 1.3, 04-190 Warszawa. w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

 

* - oświadczenie obowiązkowe

podziel się