wróć do listy wydarzeń

#welnianeswieta

18.12.2017

Udało Ci się odebrać wełniany koc marki Coincasa podczas naszej akcji Wełniane Święta? Cieszymy się bardzo! Teraz masz jeszcze okazję wygrać voucher do sklepu Coincasa i zrobić zakupy za 500 zł!

 

1. Zrób zdjęcie odebranego wełnianego koca w dowolnej stylizacji: pod choinką, na fotelu, przy kubku gorącej herbaty lub w codziennym użytku.

2. Opublikuj zdjęcie na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie (zdjęcie musi być opublikowane jako publiczne).

3. Oznacz zdjęcie hashtagiem #welnianeswieta! 

 

Ze wszystkich zdjęć oznaczonych #welnianeswieta wybierzemy to, które najbardziej odda klimat Wełnianych Świąt.

Masz czas do 31 grudnia 2018 r.

Zwycięzcę ogłosimy 5 stycznia 2018 r.

 

Inspiracji możesz poszukać tutaj: Wełniane Święta

 

REGULAMIN KONKURSU #welnianeswieta

WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą #welnianeswieta (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Poznań Żonkil S.A. ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000194043, REGON 012565520, NIP 9510043622, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs trwa w dniach 20-31 grudnia 2017 r. Prace opublikowane po godz. 23.59 31 grudnia 2017 r. nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i które w ramach akcji Wełniane Święta (organizowanej przez Organizatora w King Cross Marcelin ul. Bukowska 156, Poznań w dniach 1-17 grudnia 2017 r.) odebrały wełniany koc marki Coincasa (dalej „Uczestnicy”).

 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa w niniejszym Regulaminie, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

7. Treść Regulaminu będzie dostępna w Biurze Dyrekcji King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań oraz na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl

8.Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem profilu King Cross Marcelin na portalu społecznościowym Facebook.

9.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest  w  żaden  sposób  sponsorowany, popierany,  zarządzany  ani  powiązany  z  podmiotami  będącymi  właścicielami serwisu Facebook.  Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu.  Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi i Fundatorowi, a nie serwisowi Facebook.

II.PRZEBIEG KONKURSU

1. W Konkursie mogą wziąć  udział  osoby,  które  spełniają  wymogi  określone w Rozdziale I pkt. 5 Regulaminu i które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.

2.Zadanie konkursowe polega na:

a. zamieszczeniu zdjęcia na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook (post z ustawieniem widoczności na „publiczny”) ukazującego otrzymany koc na Wełnianym Stoisku w dniach 1-17 grudnia 2017 r.;

b. oznaczeniem Zdjęcia hashtagiem #welnianeswieta;

c. na zdjęciu widoczny będzie koc odebrany na Wełnianym Stoisku

3. Nagrodą w Konkursie jest bon na zakupowy do wykorzystania w sklepie Coincasa w C.H. King Cross Marcelin w Poznaniu o wartości 500 zł (voucher ważny do 31 stycznia 2018 r., voucher nie podlega wymianie na gotówkę oraz wypłacie niezrealizowanej części vouchera w gotówce).

4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie.

5. Wyboru Zwycięzców dokonują przedstawiciele z ramienia Organizatora Konkursu.

6. Wybór jest dokonywany na podstawie subiektywnej oceny osób, o których mowa w ust. 5, przy czym przy dokonaniu wyboru brane będą pod uwagę następujące elementy:

a. atrakcyjne i estetyczne uwzględnienie w pracy koca;

b. kreatywne ujęcie, nawiązujące do akcji Wełniane Święta.

7. Nagroda Główna zostanie przyznana autorowi zdjęcia znajdującego się wśród zdjęć opublikowanych z hashtagiem #welnianeswieta zamieszczonych w okresie 20-31 grudnia 2017 r. Zwycięzca zostanie ogłoszony 5 stycznia 2018 r. Wyniki będą opublikowane na kanałach social media fanpage’u King Cross Marcelin oraz na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl.

8. Nagroda będzie do odbioru w Biurze Dyrekcji King Cross Marcelin przy ul. Bukowskiej 156, 60-198 w Poznaniu; od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 do dnia 31 stycznia 2018 r.

10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz nieodpłatny.

11. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.

III.PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Uczestnik oświadcza, że jest lub najpóźniej z chwilą publikacji Zdjęcia będzie jego wyłącznym twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego  1994  r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą publikacji Zdjęcia będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonego na Zdjęciu wizerunku Uczestnika oraz wizerunków osób trzecich.

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania z opublikowanego zdjęcia, na zasadzie licencji (na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 poniżej) niewyłącznej, w terminie 5 lat od zakończenia Konkursu, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Zdjęć  (w  tym  na  wykonywanie  praw  zależnych),  będących utworami w rozumieniu  Ustawy,  w celu przeprowadzenia Konkursu oraz prawo  do rozpowszechniania utrwalonych na Zdjęciach wizerunków osób.

3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.  U.  z1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody któremukolwiek z Uczestników nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Zdjęć stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych wart.50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub      b) – publiczne  wykonanie,  wystawienie, wyświetlenie,  odtworzenie,  publiczne  udostępnienie   utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie  wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach  wielkoformatowych  oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.

 4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego Zdjęcia, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Zdjęcia. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Zdjęcia wykonywał.

5. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Zdjęcia Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j.  do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Zdjęciu w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Zdjęcia oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

6. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Zdjęciu wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie ze Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zdjęcia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zdjęć przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Zdjęć lub (i) możliwość korzystania z utrwalonego na Zdjęciu wizerunku osób fizycznych.

8. Uczestnik ponosi solidarną, pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zdjęć, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

9. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje Uczestnikowi dodatkowe wynagrodzenie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na fanpage’u King Cross Marcelin i Instagramie @kingcrossmarcelin oraz stronie www.kingcrossmarcelin.pl Zdjęć wraz z pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika, który opublikował Zdjęcie. Organizator ma prawo nie wykorzystać zgłoszenia bez podania przyczyny.

11. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Organizator. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

12. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

IV.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Organizator   nie   ponosi  odpowiedzialności  za  brak  możliwości  przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.  W  przypadku nie  podania danych  adresowych  do  wysyłki  nagrody  do  19  grudnia  2017  r.,  nagroda przepada.

2.Przyznane Nagrody nie mogą być zamieniane na inną Nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięskie Prace zostaną wyłonione komisyjnie dnia 22 kwietnia 2017r. Decyzja ma charakter uznaniowy i nie podlega reklamacji

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają postanowienia Regulaminu.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl, Facebooku www.facebook.pl/kingcrossmarcelin oraz dostępny w sekretariacie Biura Dyrekcji Centrum Handlowego King Cross Marcelin w Poznaniu, ul. Bukowska 156.


2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

podziel się