wróć do listy wydarzeń

WALENTYNKI

15.01.2018

Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Państwa na koncert walentynkowy!

Idolka słuchaczy każdego pokolenia, kompozytorka i autorka tekstów, rodowita poznańka - Sylwia Grzeszczak - zagra dla Państwa z całym zespołem 10 lutego 2018 r. z okazji Walentynek. Podczas koncertu będziecie Państwo mieli okazję usłyszeć największe hity artystki.

10 lutego 2018 r., 17:00

wstęp darmowy

 

 

Regulamin Zagadki Walentynkowej:

Regulamin
§ 1.
Organizatorzy
 
1. Organizatorem Gry Walentynkowej (w dalszej treści Gra) jest Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 1/3, 04-190.
2. Przez Organizację Gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na terenie Centrum Handlowego King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań, na zasadach wskazanych w dalszej treści Regulaminu.
 
§ 2.
Zasady Gry
 
1. Gra odbędzie się dnia 10 lutego 2018 roku w Centrum Handlowym King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań (w dalszej treści Centrum). Gra rozpocznie się o godzinie 16:00.
2. Zadaniem uczestników Gry jest rozwiązanie zagadki konkursowej otrzymywanej w dniach 8-10 lutego 2018 r. w formie komunikatów SMS.
3. Warunkiem udziału w Grze jest przysłanie potwierdzenia obecności na adres: marketing@kingcrossmarcelin.com.pl zawierającego imiona i nazwiska osób (pary) biorących udział w Grze wraz z numerem kontaktowym oraz adresem e-mail.
4. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do dnia 26 stycznia 2018 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości par do 100 (brana pod uwagę będzie kolejność zgłoszeń) lub też jej zwiększenia w przypadku bardzo dużego zainteresowania.
6. Pary, które potwierdziły swoją obecność i wzięcie udziały w Grze w powinny pojawić się na placu przy Media Markt w dniu 10 lutego 2018 r. o godzinie 16:00.
7. Uczestnikami Gry Walentynkowej są pary, które na przestrzeni ostatnich lat brały udział lub zgłaszały się do organizowanej przez Poznań Żonkil S.A. i które otrzymały od Organizatora wiadomość SMS z zaproszeniem.
8. O godzinie 16:00 na placu przy Media Markt odbędzie się krótkie podsumowanie wszystkich organizowanych do tej pory Gier Walentynkowych oraz zaprezentowane będą ostatnie wskazówki konkursowe.
9. Przewidziany jest jeden rodzaj zadania: rozwiązanie zagadki konkursowej na podstawie podsyłanych przez Organizatora drogą SMS podpowiedzi.
10. Zadanie uznaje się za dokonane w przypadku odnalezienia odpowiedniego punktu w King Cross Marcelin (miejsce jest rozwiązaniem zagadki).
11. Moment otrzymania ostatniej podpowiedzi koniecznej do rozwiązania zagadki zostanie przekazany Uczestnikom przez konferansjera.
12. Nagrody w zabawie są równorzędne i otrzymuje je każda para. Nagrody wydawane będą w miejscu rozwiązania zagadki i wydawane na podstawie listy zgłoszonych i potwierdzonych Uczestników.
13. Nagrodami w zabawie są upominki od sponsorów Gry.
14. Przyznanie nagród odbędzie się 10 lutego 2018 roku w miejscu rozwiązania zagadki konkursowej. Nagrody będą wydawane uczestnikom do godziny 18:00.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin harmonogramu Gry. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą poinformowani mailowo lub bezpośrednio przez Organizatora.
16. Para może być zdyskwalifikowana z Gry w przypadku:
- utrudniania wykonywania zadań innym uczestnikom
- niekulturalnego zachowania w stosunku do innych osób, w tym klientów i pracowników Centrum
- zniszczenia własności Centrum
- zniszczenia własności należących do właścicieli lokali i stoisk znajdujących się w Centrum
17. Organizator prosi o zachowanie ostrożności oraz nie utrudnianie normalnego funkcjonowania Centrum.
18. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
- opublikowanie na łamach strony internetowej Centrum i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.
19. Zgłaszając się 10 lutego 2018 roku do godziny 16:00 na plac przy Media Markt, Uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmian zasad i zapisów w regulaminie i czym będzie informował zarejestrowanych już uczestników zabawy oraz poda informację na stronie internetowej.
 
§ 3.
Postępowanie reklamacyjne:
 
1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie w jeden z poniższych sposobów:
a) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej od dnia 11 lutego 2018 roku, najpóźniej do dnia 16 lutego 2018 roku - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania  zgodną  z  powyższym  terminem,  które  wpłynęły  na  adres  Centrum (Poznań Żonkil S.A. ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań);
b) dostarczone osobiście od dnia 12 lutego 2018 roku najpóźniej do dnia 16 lutego 2018 roku do siedziby Organizatora, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora.
2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z pracowników Organizatora oraz Pełnomocnika Zarządu Poznań Żonkil S.A. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Grze , jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 13 kwietnia 2018 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską.
 
§ 4.
Postanowienia końcowe:
 
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl, Facebooku www.facebook.pl/kingcrossmarcelin i sekretariacie Biura Dyrekcji Centrum.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

podziel się