wróć do listy wydarzeń

Dzień Kobiet 2018

01.03.2018

A dla każdej z Pań…

niezbędny element damskiej kosmetyczki!

 

Z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich Pań, które w dniach 7-8 marca 2018 r. dokonają zakupów w naszym centrum na dowolną kwotę, mamy specjalny prezent!

 

Pierwsze 1500 reprezentantek płci pięknej dnia 8 marca za okazaniem paragonu otrzyma od naszej hostessy pilniczek do paznokci marki Semilac! Hostessy będą spacerowały po galerii przez cały czwartek (8.02.2018 r.) w godzinach 9:00 – 21:00.

 

Dzień Kobiet

8 marca 2018 r.

9:00 – 21:00

 

Regulamin:


REGULAMIN AKCJI PROSPORZEDAŻOWEJ „DZIEŃ KOBIET 2018”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji prosprzedażowej „Dzień Kobiet 2018”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją Prosprzedażową”, jest właściciel galerii handlowej King Cross Marcelin – Poznań Żonkil S.A., ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa, wpisana pod numerem 0000412632 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, („Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej.

3. Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

 

II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1. Akcja Prosprzedażowa odbywać się będzie  dnia 8 marca 2018 roku w godzinach 9:00 – 21:00 w C.H King Cross Marcelin w Poznaniu, ul. Bukowska 156.

 

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1. W Akcji Prosprzedażowej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupów w sklepach i wyspach handlowych zlokalizowanych w galerii handlowej King Cross Marcelin („King Cross Marcelin”) w Poznaniu (60-198) przy ul. Bukowskiej 156 w dniach 7-8.03.2018r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”).
Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Akcji prosprzedażowej jest paragon fiskalny, faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

2. W Akcji Prosprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie King Cross Marcelin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.

IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1. Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać w dniach od 7 marca 2018 r. od godziny 9:00 do dnia 8 marca 2018 r. do godziny 20:30 na terenie King Cross Marcelin zakupów na dowolną kwotę.

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko dowody zakupu dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.

3. Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu u hostess przebywających na terenie galerii King Cross Marcelin w dniu:

8.03.2018 r.
w godz. 09:00 – 21:00.

5. Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji jeden raz. Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane.

6. Podczas trwania akcji Prosprzedażowej zostanie wydanych 1500 upominków w postaci pilniczków do paznokci marki Semilac.

7. Pilniczki do paznokci będą wydawane Uczestnikom po okazaniu kwalifikujących się do Akcji Prosprzedażowej dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-2.

8. Pilniczki do paznokci marki Semilac będą wydawane na podstawie kolejności zgłoszeń – pilniczek do paznokci otrzyma 1500 osób, które jako pierwsze zgłoszą się do hostess.

9. Niewydana ilość pilniczków do paznokci  w podanych terminach pozostaje do dyspozycji Organizatora.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji tylko raz.

11. Przy odbiorze pilniczka do paznokci - Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia dowodu zakupu i pozwoli na jego opieczętowanie przez hostessę.

 

V. UPOMINKI

1. Pula Upominków zawiera 1500 upominków w postaci pilniczków marki Semilac.

2. Upominki te wydawane będą na zasadach opisanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań) oraz na stronie internetowej: 
https://www.kingcrossmarcelin.pl/wydarzenie/307/dzien-kobiet-2018

2. Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Upominki nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Prosporzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie upominku. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

5. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

podziel się