wróć do listy wydarzeń

Weekend BMW

02.03.2018

Weekend z BMW Inchcape Motor w King Cross Marcelin!

Weekend 24 -25 marca będzie mijał pod hasłem motoryzacji. Dzięki współpracy z dealerem BMW Inchcape Motor w King Cross Marceli pojawią się najnowsze modele samochodów, a promotorzy opowiedzą o najnowszych rozwiązaniach wprowadzonych przez jedną z najbardziej cenionych marek na świecie. Fani czterech kółek będą mogli skorzystać z jazdy testowej, zawalczyć o BMW na dowolny weekend oraz firmowe gadżety marki BMW.

Ale to nie wszystko!

W niedzielę na zielonym parkingu -2 odbędzie się zjazd kierowców najbardziej oryginalnych aut! Będzie można pokazać swoje dopieszczone cztery kółka – BMW Klub Poznań zadba o to, by mogli Państwo zobaczyć najbardziej oryginalne i odpicowane samochody. Sympatycy marki będą mogli również wziąć udział w konkursie, w którym do zdobycia jest car wrapping! Finał zabawy odbędzie się 25 marca 2018 r. w galerii King Cross Marcelin, gdzie klienci będą mogli na żywo zobaczyć, jak profesjonaliści oklejają samochód zwycięzcy.

Dla tych, którzy preferują jazdę za sterami komputera, do dyspozycji będą profesjonalne symulatory jazdy, a dla dzieci tory ze zdalnie sterowanymi samochodami.

Dla niecierpliwych rozpiska atrakcji w skrócie:

- wystawa najnowszych modeli BMW

- zjazd pasjonatów marki

- jazdy testowe

- konkursy, w których do zdobycia: car wrapping, BMW na weekend oraz firmowe gadżety

- symulatory jazdy oraz samochody zdalnie sterowane

- specjalne rabaty w naszych sklepach

 

Weekend BMW z Inchcape Motor oraz BMW Klub Poznań

24-25 marca

Jeśli lubisz motoryzacyjne nowinki, twoja pasją są cztery kółka i samochody najwyższej klasy nie może cię u nas zabraknąć!

 

REGULAMIN

Regulamin Konkursu

„Pokaż ulubiony element swojego BMW

 

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem Konkursu „Pokaż ulubiony element swojego BMW” (w dalszej treści Konkurs) jest spółka Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 1/3, 04-190, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412632,  NIP 1132112239, REGON 012664096.

2. Przez Organizację Konkursu rozumie się przygotowanie konkursu w Centrum Handlowym King Cross Marcelin w Poznaniu oraz umożliwienie wysyłania prac konkursowych na wskazany w Regulaminie adres mailowy.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, adres:
 ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa.

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

6. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie Pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 2.1) jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym momencie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

 

§ 2. Zasady Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie Pracy konkursowej w postaci zdjęcia obrazującego odpowiedź na pytanie „Pokaż ulubiony element swojego BMW” (zwanego dalej Pracą) oraz wysłanie jej na adres: marketing@kingcrossmarcelin.com.pl do dnia 23 marca 2018 r. z tytułem wiadomości „zgłoszenie konkursowe BMW”.

2. Pełne zgłoszenie prócz Pracy konkursowej musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail.  

3. Praca musi przedstawiać element samochodu BMW będącego własnością Uczestnika. Praca musi przedstawiać element samochodu BMW, który w opinii Uczestnika wyróżnia jego pojazd spośród innych samochodów marki oraz dzięki któremu samochód jest unikatowy i ma niepowtarzalny charakter (np. oryginalne felgi lub niespotykaną tapicerkę).

4. Prace konkursowe powinny być treściami autorstwa Uczestnika. Organizator nie odpowiada za zamieszczenie przez Uczestnika treści, do których nie posiada praw autorskich.

5. Konkurs trwa w dniach od 13 marca 2018 r. (od godziny 17:00) do 23 marca 2018 r. (do godziny 20:00).

6. Prace mogą być zgłaszane do dnia 23 marca 2018 r. do godziny 20:00.

7. Osoba zgłaszająca Pracę może zgłosić tylko jedną Pracę.

8. Prace zgłoszone po wskazanej dacie w 2.4 nie będą brane pod uwagę.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszonej Pracy lub jej usunięcia w przypadku, gdy:

- Praca zawierać będzie obraźliwe, wulgarne, erotyczne oraz niezgodne z prawem treści lub będzie naruszała prawa osób trzecich

- Praca zawiera treści reklamowe (oznaczenia lub wskazanie konkretnej marki produktu) konkurencyjnej względem partnerów wydarzenia Weekend BMW Inchcape Motor w King Cross Marcelin.

10. Poprzez nadesłanie Pracy Uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997
(Dz.U. 2016 poz. 922Nr 133 poz. 883).

- opublikowanie na łamach strony internetowej Centrum, stronie na Facebooku i w informacjach medialnych związanych z wydarzeniem „Weekend BMW Inchcape Motor w King Cross Marcelin” zgłoszonej pracy

- opublikowanie Pracy w Wydarzeniach w serwisie Facebook będących pośrednio lub bezpośrednio związanych z organizacją wydarzenia „Weekend BMW Inchcape Motor w King Cross Marcelin”

- opublikowanie na łamach strony internetowej Centrum, stronie na Facebooku i w informacjach medialnych związanych z wydarzeniem „Weekend BMW Inchcape Motor w King Cross Marcelin” przez Organizatorów imienia i nazwiska Uczestnika, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

11. Zwycięskie Prace zostaną wyłonione komisyjnie do dnia 25 marca 2018 r. Decyzja ma charakter uznaniowy i nie podlega reklamacji. W skład Komisji wchodzić będą:

Przedstawiciel Organizatora

Przedstawiciel BMW Klub Poznań

Przedstawiciel FROG-MEDIA-DESIGN - Agencja Reklamowa

12. Przy wyborze zwycięzców brana będzie pod uwagę kreatywność odpowiedzi, jakość wykonanej Pracy oraz dopasowanie treści Pracy do tematyki Konkursu.

13. Komisja może nagrodzić nagrodą główną 1 Uczestnika, którego Praca według jej kryteriów będzie najlepsza.

14. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25 marca 2018 r. podczas Zjazdu BMW w King Cross Marcelin oraz w poście na profilu King Cross Marcelin na Facebooku (www.facebook.com/KingCrossMarcelin) dnia 25 marca 2018 r.. Organizator skontaktuje się z laureatem również telefonicznie dnia 26 marca 2018 r.

15. Z Konkursu mogą zostać wykluczeni Uczestnicy, którzy:

- nie mają 18 lat

- nie posiadają prawa jazdy kat. B

 

§ 3. Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające prawo jazdy kategorii co najmniej B mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, osoby zatrudnione w sklepach znajdujących się w galerii King Cross Marcelin w Poznaniu, członkowie rodzin wymienionych podmiotów oraz pracownicy i przedstawiciele BMW Inchcape Motor w Poznaniu oraz BMW Klub Poznań.

 

§ 4. Nagrody

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 1 laureata.

2. Nagrodę stanowi voucher do wykorzystania na usługę car wrappingu na kwotę 5.000 zł. Usługę realizuje FROG-MEDIA-DESIGN - Agencja Reklamowa.

3. Laureat Konkursu przy odbiorze nagrody będzie zobowiązany do:

- potwierdzenia poprzez pisemny formularz swoich danych: imię i nazwisko, numer telefonu – najpóźniej cztery dni po ogłoszeniu wyników

- osobistego odbioru nagrody od Organizatorów podczas Zjazdu BMW w King Cross Marcelin 25 marca 2018 r. odbywającego się na parkingu -2 lub w Biurze Dyrekcji King Cross Marcelin w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 do dnia 20 kwietnia 2018 r.

- podpisania zgody na zamieszczenie logotypu Organizatora w wielkości 10 x 10 cm na folii wykorzystywanej przy realizacji nagrody na okres dwóch miesięcy od daty realizacji nagrody przez Agencję

- podpisania protokołu odbioru nagrody

- potwierdzenia zaświadczenia, iż zapoznał się z załącznikiem nr 1 do Regulaminu stanowiącego o warunkach technicznych samochodu, którego jest właścicielem, a spełnienie których jest konieczne do realizacji usługi car wrappingu realizowanej na podstawie wydanego vouchera oraz potwierdzenie, że nie będzie rościł sobie praw do odszkodowania od Organizatora w przypadku, gdy agencja FROG-MEDIA-DESIGN - Agencja Reklamowa (Os. Przemysława 6b / 8 61-064 Poznań) stwierdzi, iż samochód nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie.

4. Przy odbiorze nagrody laureat otrzyma wszelkie dane kontaktowe do Agencji odpowiedzialnej za wykonanie usługi w celu umówienia wykonania usługi oraz ustalenia wzelkich szczegółów związanych z realizacją nagrody.

5. Laureatowi nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

6. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

7. Nagroda zostanie wręczona do dnia 20 kwietnia 2018 r.

8. Niedopełnienie któregoś z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z utratą praw do nagrody.

9. W przypadku nieodebrania nagrody lub utraty praw do jej odebrania, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi, którego praca była zgodna z wymogami Regulaminu.

10. Laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości przekazanej mu odpowiednio nagrody rzeczowej, która nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród. Kwotę potrąconej nagrody pieniężnej Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.


§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie w jeden z poniższych sposobów:

a) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej od dnia 26 marca 2018 roku, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 r. - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania  zgodną  z  powyższym  terminem,  które  wpłynęły  na  adres  Centrum (Poznań Żonkil S.A. ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań);

b) dostarczone osobiście od dnia 26 marca 2018 roku, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 r. do siedziby Organizatora, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora.

2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z pracowników Organizatora oraz Pełnomocnika Zarządu Poznań Żonkil S.A. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Konkursie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl, Facebooku www.facebook.pl/kingcrossmarcelin oraz dostępny w sekretariacie Biura Dyrekcji Centrum Handlowego King Cross Marcelin w Poznaniu, ul. Bukowska 156.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1:

I: Warunki ogólne oklejenia pojazdu przez Agencja Reklamową Frog-Media-Design

Agencja udziela Organizatorowi przekazującemu nagrodę dla Laureata Gwarancji na oklejony pojazd.

1. Agencja udziela Gwarancji w zależności od użytej folii do aplikacji na auto , na okres: 12 miesięcy – w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej laminowanej laminatem płynnym.

2. W przypadku druku solwentowego na foli polimerycznej , Agencja udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. W okresie 12 miesięcy od daty aplikacji folii wydruk solwentowy za laminowany laminatem  jest odporny na działanie promieni UV – tzn. kolory nie blakną pod wpływem promieni UV więcej niż 30% pierwotnego koloru.

2. W przypadku zmiany całkowitego koloru auta folią wylewaną do aplikacji na pojazdach – Agencja udziela gwarancji 12 miesięcy.

3. W przypadku całkowitego uszkodzenia większej części grafiki (wydruku) na aucie, Gwarancja obejmuje naprawienie uszkodzonych fragmentów wydruku lub wymianę całego elementu (brytu drukarskiego - folii ) w wypadku:

A. odklejenia się folii samoistnie, spowodowane niewłaściwym przygotowaniem karoserii pojazdu do aplikacji, B. odklejenia się folii samoistnie, spowodowane niewłaściwą aplikacją (naklejeniem grafiki ) na karoserii pojazdu,

C. utracenia przynajmniej 30% pierwotnych kolorów wydruku w wyniku działania promieniowania UV.

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub odkształcenia folii powstałe w wyniku: uszkodzenia powłoki lakierniczej, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwego malowania uszkodzonych elementów karoserii; przeprowadzonej konserwacji karoserii (polerowanie) w okresie od 14 do 1 dnia przed oklejeniem, oklejenia elementu który podany był malowaniu farbami samochodowymi w okresie od 14 do 1 dnia przed oklejeniem pojazdu

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek kolizji, wypadku,stłuczki, korozji, działania osób trzecich, działania warunków atmosferycznych, np.

gradobicie) lub niewłaściwej konserwacji karoserii pojazdu (Pkt. II)

6. Gwarancja ulega automatycznemu utraceniu w wypadku niedostosowania się do poniższych wymogów:

A. samochód oklejany musi pozostać w miejscu oklejenia przez okres co najmniej 12 godzin w okresie letnim i 24 godzin w przypadku okresu zimowego, B. przez okres 72 godzin od godziny odbioru pojazdu Laureat Konkursu nie może myć pojazdu,

C. pojazd w okresie 14 dni przed oklejeniem nie może być: malowany, naprawiany blacharsko, polerowany, woskowany lub nabłyszczany.

7. W przypadku skomplikowanego modelu samochodu, koszt demontażu elementów (reflektory przednie, tylne, klamki itp.)  niezbędnych do prawidłowej i dokładnej aplikacji folii leży po stronie Laureata Konkursu. Niektóre pojazdy wymagają narzędzi specjalistycznych dostępnych tylko i wyłącznie w autoryzowanych serwisach BMW. 

8. Aplikacja folii na samochodzie zostanie wskazana przez Agencję na terenie Poznania. W przypadku aplikacji folii na pojazd w miejscu innym niż hala aplikacyjna Agencji Reklamowej Frog-Media-Design w Poznaniu  lub naprawy oklejenia pojazdu w siedzibie Laureata Konkursu lub innym miejscu, Laureat Konkursu zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia aplikacyjnego o następujących parametrach:

A. minimalna temperatura w pomieszczeniu aplikacyjnym +17oC. B. hala / garaż - rodzaj zamknięty, z czystą i nie pylącą posadzką, oraz z dostępem do prądu i oświetlenia, C. w bliskim otoczeniu oklejanego pojazdu nie mogą być prowadzone żadne prace typu rozpylającego.

B. Usługa aplikacji folii przez Agencję może zostać wykonana tylko i wyłącznie na terenie miasta Poznania.

9. W przypadku wybrania przez Laureata Konkursu projektu folii, której wartość zakupu i realizacji usługi przekracza wartość vouchera, Laureat Konkursu jest zobowiązany do pokrycia różnicy cenowej we własnym zakresie.

 

II. Właściwa pielęgnacja (konserwacja) karoserii pojazdu z naklejoną grafiką (wydrukiem solwentowym)

1. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania warunków właściwej konserwacji pojazdu z naniesioną grafiką, by zachować prawo do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym podanym w pkt I/1.

2. Pojazd z naklejoną grafiką może być myty na myjniach ręcznych lub myjniach

automatycznych. Agencja zaleca mycie ręczne karoserii z zastosowaniem lekkich środków pielęgnacji nadwozia ( np. szampony samochodowe).

3. W przypadku mycia pojazdu z zaaplikowaną grafiką wodą pod wysokim ciśnieniem, niedozwolone jest skierowanie strumienia wody bezpośrednio na krawędzie folii, co może spowodować uszkodzenie mechaniczne folii.

4. Nie wolno czyścić folii (grafiki) na aucie silnymi środkami chemicznymi, np. , denaturatem,

benzyną ekstrakcyjną itd. gdyż może to spowodować nieodwracalne i trwałe uszkodzenia folii zaaplikowanej na pojazd .

5. Ponadto roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane zgodnie z powyższymi warunkami gwarancji oraz w szczególnych przypadkach zgodnie z warunkami oferowanymi przez dostawcę danego materiału folii.

 

III. Rozklejenie pojazdu

1. Rozklejenie pojazdu, może być wykonane przez Agencję po ustaleniach z Laureatem Konkursu. Laureat Konkursu zobowiązany jest do dodatkowej opłaty za rozklejenie pojazdu.

2. Agencja nie bierze odpowiedzialności na stan powłoki lakierniczej po rozklejeniu samochodu laureata Konkursu.

3. Wszelkie koszty ewentualnego lakierowania i naprawiania powłoki lakierniczej pojazdu są po stronie Laureata Konkursu. 

 

IV. GWARANCJA

Zleceniobiorca                                                                                                Zleceniodawca

 

Przedmiot udzielanej gwarancji:

Pojazd, marka, numer rejestracyjny ............................................

Okres gwarancji: ...........................miesięcy od daty aplikacji folii

Data aplikacji folii na auto: ....................................

 

Informacje dodatkowe:

Warunkiem utrzymania gwarancji - przestrzeganie wymogów powyższych Ogólnych Warunkach Gwarancji 2018 oraz posiadanie dowodu zakupu usługi (faktura VAT).

 

REGULAMIN

Regulamin Konkursu

„BMW na weekend”

 

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem Konkursu „BMW na weekend” (w dalszej treści Konkurs) jest spółka Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 1/3, 04-190, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412632, NIP 1132112239, REGON 012664096.

2. Przez Organizację Konkursu rozumie się przygotowanie konkursu w Centrum Handlowym King Cross Marcelin w Poznaniu oraz umożliwienie zgłoszenia Prac Konkursowych na zasadach wskazanych w dalszej treści Regulaminu.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie, adres:
 ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa.

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Przystąpienie do Konkursu (zgłoszenie Pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 2.1) jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jego Załączników w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym momencie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

 

§ 2. Zasady Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie Pracy konkursowej w postaci odpowiedzi na pytanie „Dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać BMW na weekend?”(zwanego dalej Pracą) oraz wrzucenie jej do Skrzynki konkursowej znajdującej się w C.H. King Cross Marcelin w dniach 24 -25 marca 2018 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora. Skrzynka konkursowa znajdować się będzie w lokalu vis a vis kawiarni Grycan, w którym odbywać się będzie jeden z elementów programu wydarzenia „Weekend z BMW Inchcape Motor w King Cross Marcelin”.

2. Wraz ze zgłoszeniem Pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.

3. Prace konkursowe powinny być treściami autorstwa Uczestników. Organizator nie odpowiada za zgłoszenie przez Uczestnika treści, do których nie posiada praw autorskich.

4. Konkurs trwa w dniach od 24 marca 2018 r. (od godziny 9:00 do godziny 21:00) do 25 marca
2018 r. (od godziny 10:00 do godziny 20:00).

5. Prace konkursowe mogą być wrzucane do Skrzynki konkursowej do dnia 25 marca 2018 r. do godziny 20:00.

6. Osoba zgłaszająca Pracę konkursową (Uczestnik) może zgłosić tylko jedną Pracę.

7. Prace konkursowe zgłoszone po wskazanej dacie w 2.4 nie będą brane pod uwagę.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszonej Pracy konkursowej lub jej usunięcia w przypadku, gdy:

- Praca konkursowa zawierać będzie obraźliwe, wulgarne, erotyczne oraz niezgodne z prawem treści lub będzie naruszała prawa osób trzecich

- Praca konkursowa zawierać będzie treści reklamowe (oznaczenia lub wskazanie konkretnej marki produktu) konkurencyjnej względem partnerów wydarzenia „Weekend z BMW Inchcape Motor w King Cross Marcelin” (BMW Inchcape Motor, BMW Klub Poznań, Poznański Prestiż).

9. Poprzez zgłoszenie Pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997
(Dz.U. 2016 poz. 922Nr 133 poz. 883).

- opublikowanie na łamach strony internetowej Centrum, stronie na Facebooku i w informacjach medialnych przez Organizatorów imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

10. Zwycięskie Prace konkursowe zostaną wyłonione komisyjnie do dnia 31 marca 2018 r. Decyzja ma charakter uznaniowy i nie podlega reklamacji. W skład Komisji wchodzić będą:

Przedstawiciel Organizatora

Przedstawiciel marki BMW Inchcape Motor

11. Przy wyborze zwycięzców brana będzie pod uwagę kreatywność odpowiedzi oraz dopasowanie treści Pracy konkursowej do tematyki Konkursu.

12. Komisja może nagrodzić  10 Uczestników, których Prace według jej kryteriów będą najlepsze.

13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poście na profilu King Cross Marcelin na Facebooku (www.facebook.com/KingCrossMarcelin) dnia 4 kwietnia 2018 r., a laureaci o wygranej zostaną również poinformowani telefonicznie.

 

14. Z Konkursu  mogą zostać wykluczeni Uczestnicy, którzy:

- nie mają 18 lat

- nie posiadają prawa jazdy kat. B

 

§ 3. Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające prawo jazdy kategorii co najmniej B mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, osoby zatrudnione w sklepach znajdujących się w galerii King Cross Marcelin w Poznaniu, członkowie rodzin wymienionych podmiotów oraz pracownicy i przedstawiciele BMW Inchcape Motor w Poznaniu oraz Organique.

 

§ 4. Nagrody

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 10 laureatów.

2. Nagrody stanową (w kolejności zgodną z zajętymi miejscami od pierwszego do dziesiątego):

a) dla miejsc I-III voucher na udostępnienie samochodu marki BMW przez Dealera BMW Inchcape Motor Poznań (do wyboru samochód z modeli dostępnych w salonie BMW Inchcape Motor w Poznaniu w terminie interesującym Laureata z pominięciem serii BMW M oraz BMW 7er) na wybrany weekend oraz zestaw męskich kosmetyków marki Organique

b) IV-mce 1 x torba na ramię Motorsport

c) V-mce 1 x kosmetyczka Motorsport

d) VI-mce 1 x kosmetyczka Motorsport

e) VII-mce 1 x pendrive 32GB BMW M Performance

f) VIII-mce -1 x kosmetyczka M

g) IX-mce 1 x parasol BMW Motorsport

h) X-mce 1 x etui na laptop BMW

3. Termin realizacji nagrody głównej do 31.05.2018 r.

4. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

5. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

6. Nagrody zostaną wręczone laureatom do dnia 20 kwietnia 2018.

 

7. Każdy laureat Konkursu przy odbiorze nagrody będzie zobowiązany do:

- potwierdzenia poprzez pisemny formularz swoich danych: imię i nazwisko, numer telefonu

- osobistego odbioru nagrody w Biurze Dyrekcji King Cross Marcelin w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 do dnia 20 kwietnia 2018 r.

- podpisania protokołu odbioru nagrody

8. Niedopełnienie któregoś z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z utratą praw do nagrody.

9. W przypadku nieodebrania nagrody lub utraty praw do jej odebrania, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi, którego Praca konkursowa była zgodna z wymogami Regulaminu.

10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny. Nagrody nie można odstąpić osobie trzeciej.

11. Laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości przekazanej mu odpowiednio nagrody rzeczowej, która nie zostanie wypłacona Laureatowi lecz potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród. Kwotę potrąconej nagrody pieniężnej Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

12. Przy odbiorze nagrody laureat potwierdzi również zgodę i potwierdzenie zapoznania się z umową użyczenia samochodu stanowiącą załącznik nr 1. do Regulaminu.


§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie w jeden z poniższych sposobów:

a) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej od dnia 26 marca 2018 roku, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 r. - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania  zgodną  z  powyższym  terminem,  które  wpłynęły  na  adres  Centrum (Poznań Żonkil S.A. ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań);

b) dostarczone osobiście od dnia 26 marca 2018 roku, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 r. do siedziby Organizatora, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora.

2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z pracowników Organizatora oraz Pełnomocnika Zarządu Poznań Żonkil S.A. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Konkursie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl, Facebooku www.facebook.pl/kingcrossmarcelin oraz dostępny w sekretariacie Biura Dyrekcji Centrum Handlowego King Cross Marcelin w Poznaniu, ul. Bukowska 156.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1, Wzór umowy użyczenia samochodu

 

KOD DORADCY PROWADZĄCEGO:…………………Telefon kontaktowy +48 61 641 46 46 / ……………………

Nr tablic rej. pojazdu Biorącego w Użyczenie pozostawionego na parkingu IMP:…………………….

 

UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DEMONSTRACYJNEGO

Zawarta w Poznaniu w dniu…. ……………………….. między Inchcape Motor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 64 01-424 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział  Gospodarczy pod nr KRS 0000215843, legitymującą się nr NIP 5262782779, o kapitale zakładowym w wysokości 60 305 000,00 zł, reprezentowaną przez Krzysztofa Piaseckiego, Kierownika Sprzedaży, zwanym dalej Użyczającym,

 

a  PROSZĘ WPISAĆ DANE Biorącym w Użyczenie – Tel. kontaktowy …………………………………………………, adres e-mail ……………………………………………………………..

 

Zgodnie z ustaleniami opisanymi w Umowie nr ………………. z dnia …………………., Użyczający przekazuje w czasowe i bezpłatne użytkowanie Biorącemu w Użyczenie niżej opisany pojazd marki ………….:

 

Stan pojazdu przed i po użyczeniu określa Protokół Zdawczo – Odbiorczy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy)

 

1. Biorący w Użyczenie zobowiązuje się korzystać z pojazdu wyłącznie w celu opisanym w Umowie nr …………………. z dnia ………………… r.. Biorący w Użyczenie wyznaczy osobę lub osoby, które będą użytkowały pojazd w imieniu i na zlecenie Biorącego w Użyczenie w ramach wcześniej wymienionej Umowy. Powierzenie do użytkowania i/lub prowadzenia pojazdu osobie trzeciej nie związanej z Biorącym w Użyczenie w zakresie realizacji Umowy nr …………… jest możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody Biorące w Użyczenie, na użytkowanie / prowadzenie pojazdu. Biorący w Użyczenie zobowiązuje się w przypadku powierzenia do prowadzenia pojazdu każdej osobie sprawdzić czy jest ona w posiadaniu ważnego prawa jazdy, uprawniającego ją do prowadzenia użyczonego pojazdu. Odstępstwo od tej zasady pociąga za sobą odpowiedzialność za ewentualne szkody.

2. Wyjazd użyczonym pojazdem za granicę RP jest zabroniony.

3. W przypadku przekroczenia przez Biorącego w Użyczenie limitu 150km/dobę od momentu użyczenia Użyczający ma prawo obciążyć Biorącego w Użyczenie kwotą 2,50 PLN netto za każdy przejechany km powyżej w/w limitu.

4. Biorący w Użyczenie ma obowiązek zwrotu pojazdu Użyczającemu w terminie ustalonym w tej Umowie i na każde jego wezwanie. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie użyczonego pojazdu Użyczający naliczy Biorącemu w Użyczenie opłatę w wysokości 2000,00 netto (dwa tysiące złotych 00/100 netto), chyba, że to opóźnienie zostało przez Biorącego w Użyczenie uprzednio należycie zgłoszone i zaakceptowane przez Użyczającego.

5. Za każdą  rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie użyczonego pojazdu Użyczający naliczy Biorącemu w Użyczenie opłatę w wysokości 100 zł netto za każdą pełną godzinę (sto złotych netto za godzinę), chyba, ze to opóźnienie zostało przez Biorącego w Użyczenie uprzednio należycie zgłoszone i zaakceptowane przez Użyczającego.

6. Zabronione jest wykorzystywanie użyczonego pojazdu w zawodach, rajdach lub innych imprezach sportowych jak również w celach zarobkowych. Przewożenie przedmiotów, które mogą zniszczyć lub w znacznym stopniu zabrudzić pojazd jest niedopuszczalne.

7. Biorący w Użyczenie pojazd ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości użyczonego pojazdu powstałe w trakcie trwania umowy. Biorący w Użyczenie jest również odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie pojazdu, jeżeli używa go w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem pojazdu, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a pojazd nie uległby utracie lub uszkodzeniu, gdyby Biorący w Użyczenie używał go w sposób właściwy albo gdyby go zachował u siebie (nie dotyczy to sytuacji, w której powierza się pojazdl do prowadzenia osobie trzeciej w obecności Biorącego w Użyczenie).

8. Odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu, o której mowa w pkt 6 powyżej dotyczy wszelkich części pojazdu, w tym kół pojazdu (opona + felga). Użyczający informuje Biorącego w Użyczenie, że felgi, opony oraz szyby nie są objęte ubezpieczeniem AC i / lub ich naprawa nie będzie rozliczana w ramach polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Biorący w Użyczenie dokona naprawy powstałych uszkodzeń felg, opon i szyb na własny koszt wyłącznie w ASO BMW wskazane przez Użyczającego.

9. Biorący w Użyczenie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas używania pojazdu, a nie objęte ubezpieczeniem OC i AC oraz NW.

10. W trakcie użytkowania pojazdu obowiązuje bezwzględny zakaz 1. Używania tytoniu (palenia papierosów, cygar, fajek, itp) 2. Używania e-papierosów 3. Przewożenia zwierząt 4. Przewożenia materiałów i substancji chemicznych, łatwopalnych, wybuchowych oraz wydzielających nieprzyjemną woń. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu, Biorący w Użyczenie zostanie obciążony kosztami usunięcia zabrudzeń i szkód powstałych w pojeździe oraz zostanie obciążony karą umowną za złamanie zakazu w wysokości 1 500 zł netto (jeden tysiąc pięćset zł netto).

11. Użyczający nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Biorącego w Użyczenie w czasie używania przez niego pojazdu. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa, Biorący w Użyczenie zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych i złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.

12. Użyczający pokrywa koszty obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) oraz AC i NNW.

13. Biorący w Użyczenie jest zobowiązany do zapoznania się i do przestrzegania ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Biorącego w Użyczenie i przez każdą osobę, której Biorący w Użyczenie powierzy pojazd zgodnie z punktem nr 1 niniejszej umowy. 

14. Biorący w Użyczenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Użyczającego oraz odpowiednie władze w tym Policję, o każdym wypadku drogowym powstającym w związku z korzystaniem z pojazdu, niezależnie od tego, po czyjej stronie leży wina.

15. Biorący w Użyczenie pokrywa bieżące koszty eksploatacyjne związane z używaniem, transportem pojazdu (np. paliwa, laweta, czyszczenie pojazdu), o ile strony nie postanowią inaczej. Tym samym zobowiązuje się do zwrotu użyczonego pojazdu ze stanem paliwa nie mniejszym niż w chwili użyczenia pojazdu.

16. W przypadku nieuzupełnienia stanu paliwa sprzed użyczenia, Biorący w Użyczenie zobowiązuje się do pokrycia kosztów tankowania w wysokości 100,00 zł brutto za usługę tankowania (wraz z dojazdem) oraz wartości brakującego paliwa.

17. Jeżeli Biorący w Użyczenie dokonał jakichkolwiek zmian w pojeździe, bez wyraźnej potrzeby lub korzyści Użyczającego albo wbrew wiadomej mu jego woli, obowiązany jest przywrócić stan poprzedni, a gdyby to nie było możliwe, naprawić szkodę.

18. Biorący w użyczenie zobowiązuje się ponadto używać i obsługiwać pojazd zgodnie ze wskazówkami Użyczającego zawartymi w instrukcji obsługi, zaś w razie potrzeby wszelkie naprawy powypadkowe wykonać u autoryzowanego Dealera BMW oraz ponieść koszty napraw powypadkowych, których zakres nie zostanie objęty ubezpieczeniem pojazdu z polisy AC lub polisy sprawcy OC . Jednocześnie Biorący w Użytkowanie zobowiązuje się na wezwanie Użyczającego  uczestniczyć w procesie zgłaszania i rozliczania szkody z polisy ubezpieczeniowej pojazdu.

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Strony ustalają, że Wszelkie sprawy sporne będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego w Poznaniu jako wyłącznie właściwego.

20. Ewentualne inne koszty związane z realizacją umowy użyczenia ponosi Biorący w Użyczenie.

21. Biorący w użyczenie niniejszym wyraża zgodę na skopiowanie następujących dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy i okazanie dokumentu karta kredytowa.

  

Kierownik Działu                                                          Czytelny podpis…………………………………

Użyczający (Doradca ds. Sprzedaży)                            Czytelny podpis…………………………………

Recepcja                                                                     Czytelny podpis………………………………....

Podpisy pracowników Inchcape Motor stanowią poświadczenie okazania dokumentów, o których mowa w pkt. 21 umowy oraz wykonania niezbędnych do realizacji umowy kopii ww. dokumentów.

22. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Biorący w Użyczenie oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy.

 

Biorący w Użyczenie      Czytelny Podpis………………………………...                                            

 Użyczający                      Czytelny Podpis ………………………………………………..

Inchcape Motor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 64, jako administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane w celu realizacji niniejszej Umowy, promocji produktów i usług własnych oraz badania zadowolenia Klienta z dotychczasowej współpracy. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne oraz przysługuje Państwu prawo do wglądu w te dane oraz możliwość ich  poprawiania.

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A, 02-675 Warszawa.

 

Biorący w Użyczenie                    Czytelny Podpis……………………………….

 

Jednocześnie, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach BMW, w tym od podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami BMW

Biorący w Użyczenie         Czytelny   Podpis……………………………….

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY – Załącznik nr 1

Stan licznika przed użyczeniem: ………………………                

Stan paliwa (litry)………………………

Zasięg: …………………………………

Stan techniczny pojazdu przed wydaniem:  Data ………………………………..

stan wnętrza pojazdu………………………………                                                

stan szyb……………………………………………………

stan pojazdu z zewnątrz…………………………..

stan kół……………………………………………………

 

Przekazujący…………………………..(podpis)

Recepcja…………………………………..(podpis)

Biorący w Użyczenie…………………………. (podpis)

 

PRZYJĘCIE

Stan licznika po użyczeniu: …………………………………….                          

Stan paliwa (litry)………………………………

 Zasięg: ……………………………

Stan techniczny pojazdu po wydaniu:  Data ………………………………..

stan wnętrza pojazdu………………………………                          

 Stwierdzono, że w pojeździe palono papierosy/e-papieros   TAK  / NIE

stan pojazdu z zewnątrz…………………………..                            

stan kół……………………………………………………                  

Stwierdzono, że w pojeździe przewożono zwierzęta               TAK / NIE

stan szyb……………………………………………………

Inne UWAGI……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Przyjmujący…………………………….. (podpis)

Recepacja………………………………….(podpis)

Biorący w Użyczenie………………….(podpis)

 

 

 

podziel się