wróć do listy wydarzeń

Wygraj wakacje!

27.07.2018

Niezależnie od tego, czy to początek czy koniec, sierpień zawsze będzie miesiącem przypominającym nam o zbliżającym się końcu wakacji i lata… Powrót do rzeczywistości po pięknych słonecznych dniach (a tych nam w tym roku nie brakuje) jest zawsze trudny. Ale tym razem nie musi!

W dniach 1-26 sierpnia zrób zakupy w King Cross Marcelin i przedłuż swoje wakacje! Odpowiedz na pytanie „Dlaczego właśnie Ty miałbyś pojechać na wakacje z TUI?” i wygraj voucher o wartości 2000 zł. Do zdobycia również: wyposażony kosz piknikowy, pleciona huśtawka i ręczniki plażowe. 

Ale to nie wszystko!

Codziennie dla pierwszych 50 osób, które zgłoszą się do zabawy King Cross Marcelin przygotował nagrody gwarantowane, do wyboru: okulary przeciwsłoneczne, piłki plażowe, bidony, identyfikatory na bagaż oraz etui na dokumenty. Bądź pierwszy i odbierz swój wakacyjny gadżet!

Wątpliwości i pytania? Hostessy na naszym plażowym stoisku na placu przy Media Markt rozwieją Twoje wszystkie wątpliwości.

Aloha!

 

King Cross Marcelin przedłuża wakacje!

1-26 sierpnia

Stoisko konkursowe czynne codziennie w godzinach otwarcia centrum

Stoisko na placu przy Media Markt
 

Sponsorem nagrody głównej, vouchera o wartości 2000 zł jest Salon Firmowy TUI King Cross Marcelin
 

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU „King Cross Marcelin przedłuża wakacje!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „King Cross Marcelin przedłuża wakacje!”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest King Cross Marcelin – Poznań Żonkil S.A., ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa, wpisana pod numerem 0000412632 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, („Organizator”).

2. Fundatorem Nagrody Głównej i Partnerem Konkursu jest Happy Holiday Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu  przy ulicy Powstańców Wlkp. 12b, wpisana pod numerem KRS 0000434180 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, z zarządem w składzie: Maciej Gołaś oraz Studzińska Anna, reprezentowana przez Macieja Gołasia na podstawie odpisu z powołanego rejestru przedsiębiorców z dnia 1 sierpnia 2018 roku.

3. Fundatorem pozostałych nagród jest Organizator Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

6. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2018 r. o godz. 9.00, a kończy w dniu 26.08.2017 r. o godz. 20.00.

2. Konkurs jest realizowany wyłącznie na terenie Centrum Handlowego King Cross Marcelin przy ul. Bukowskiej 156, 60-198 Poznań.
 

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w galerii handlowej King Cross Marcelin („King Cross Marcelin”) w Poznaniu (60-198) przy ul. Bukowskiej 156 w dniach 1-26.08.2018 r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 3 Regulaminu („Uczestnik”). Z Konkursu wyłączone są dowody zakupu z hipermarketu Auchan, Media Markt, biur turystycznych, punkty sprzedaży operatorów komórkowych oraz stoiska handlowe znajdujące się w ciągach komunikacyjnych na terenie centrum King Cross Marcelin.

2. Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Konkursu jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie King Cross Marcelin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.
 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać w dniach od 1 sierpnia 2018 r. od godziny 9:00 do dnia 26 sierpnia 2018 roku do godziny 19:30 na terenie King Cross Marcelin zakupów na kwotę minimalną 100 zł (brutto) przy możliwości łączenia maksymalnie 2 dowodów zakupu potwierdzających zakupy, w tym również dowodów zakupu z różnych dni w czasie trwania Konkursu.

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Konkursie mogą brać udział tylko dowody zakupu dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.

3. Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie King Cross Marcelin stanowisku zlokalizowanym na placu przy Media Markt, zwanym dalej Stanowiskiem Konkursowym. Stanowisko Konkursowe czynne będzie w dniach (z przerwami w godzinach: 12:00 – 12:30 oraz 17:30 – 18:00):

1 - 4 sierpnia 2018 roku w godzinach od 9.00 do 21.00

5 sierpnia 2018 roku w godzinach od 10.00 do 20.00

6 – 11 sierpnia 2018 roku w godzinach od 9.00 do 21.00

13 – 14 sierpnia 2018 roku w godzinach od 9.00 do 21.00

16 – 18 sierpnia 2018 roku w godzinach od 9.00 do 21.00

20 – 25 sierpnia 2018 roku w godzinach od 9.00 do 21.00

26 sierpnia 2018 roku w godzinach od 10.00 do 19.30

4. Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji jeden raz. Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane. Opieczętowane dowody zakupu należy zachować celem okazania Organizatorowi przy odbiorze nagrody.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez okazanie dowodu lub dowodów zakupu hostessie na Stanowisku Konkursowym, ich zarejestrowaniu i opieczętowaniu oraz poprzez wypełnienie przez Uczestnika formularza konkursowego, w którym poda odpowiedź na pytanie „Dlaczego właśnie Ty miałbyś pojechać na wakacje z TUI?”, zwaną dalej Odpowiedzią Konkursową i wrzucenie wypełnionego formularza konkursowego do urny znajdującej się na Stanowisku Konkursowym.

6. Formularz konkursowy dostępny jest w Stanowisku Konkursowym. Uczestnik Konkursu musi wypełnić wszystkie pola na kuponie konkursowym:

• podać swoje dane osobowe wraz z numerem telefonu i adresem e-mail

• podać odpowiedź na pytanie „ Dlaczego właśnie Ty miałbyś pojechać na wakacje z TUI?”

• wpisać bieżącą datę

• złożyć czytelny podpis.

7. Podanie danych, o których mowa w ust. 6 powyżej, jest warunkiem dokonania odbioru nagrody, zgodnie z ust. 10 poniżej. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym skutkuje utratą przez Zwycięzcę Konkursu lub Laureata prawa do nagrody.

8. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu Organizator wraz z Fundatorem nagrody głównej dnia 7 września 2018 roku wybiorą Zwycięzcę Konkursu oraz Uczestników, którzy zajmą miejsca od drugiego do piątego, zwanych dalej Laureatami.

9. Zwycięzca Konkursu oraz Laureaci zostaną przez Organizatora powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail. Wyniki Konkursu zostaną nadto ogłoszone na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl poprzez podanie imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu oraz Laureatów.

10. Nagrodę będzie można odebrać w ciągu 14 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu (tj. od dnia 7 września 2018 roku włącznie), za okazaniem przez Laureata dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz fakt ukończenia 18. roku życia. Nagrodę należy odebrać w biurze dyrekcji Galerii Handlowej King Cross Marcelin od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. Po tym terminie nagroda nie będzie podlegać wydaniu.

11. Z wydania nagrody spisuje się protokół odbioru.

12. Podczas trwania Konkursu zostanie wydanych 1.300 upominków w postaci:
a) 200 sztuk etui na karty kredytowe
b) 400 sztuk dmuchane piłki plażowe

c)  400 sztuk identyfikatorów na bagaż

d) 100 butelek/bidonów

e) 200 okularów 

, zwane dalej Upominkami.

13. Upominki wydawane będą każdego dnia trwania Konkursu pięćdziesięciu pierwszym osobom, które danego dnia zgłoszą się do uczestnictwa w Konkursie.

14. Upominki będą wydawane Uczestnikom po okazaniu kwalifikujących się do Konkursu dowodów zakupu.

15. W przypadku nie wydania wskazanej ilości Upominków w poszczególnych dniach trwania Konkursu, Organizator zastrzega sobie możliwość wydawania pozostałych Upominków w kolejnych dniach trwania Konkursu.

16. Niewydana ilość Upominków w podanych terminach pozostaje do dyspozycji Organizatora.

17. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

18. Przy zgłoszeniu do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia Oświadczenia. Treść Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 

V. NAGRODY I UPOMINKI

1. Nagrodami w Konkursie są:

I Nagroda – voucher na 2.000 zł brutto do Biura Podróży TUI;
II Nagroda – kosz piknikowy z wyposażeniem dla dwóch osób (zawiera: sztućce ze stali nierdzewnej z plastikowymi uchwytami, 2 ceramiczne talerze, 2 ceramiczne kubki 210 ml), wartość nagrody to 325,95 zł brutto
III Nagroda – hamak-bujak, wartość nagrody 236,16 zł brutto.
Nagrody od IV do X – nagrody o wartości 79 zł w postaci ręcznika plażowego, wartość jednej nagrody to 97,17 zł brutto.

2. Laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości przekazanej mu odpowiednio nagrody rzeczowej, która nie zostanie wypłacona Laureatowi lecz potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród. Kwotę potrąconej nagrody pieniężnej Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

3. Organizator powołuje 3-osobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”) w składzie:

• przedstawiciel Organizatora;

• przedstawiciel Organizatora;

• przedstawiciel Fundatora I Nagrody,

która dokonuje oceny Odpowiedzi Konkursowych udzielonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1-11 i 18 oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

4. W Konkursie zostanie wyłoniony Zwycięzca Konkursu oraz 9 Laureatów, których Odpowiedzi Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze pod względem estetyki, oryginalności, unikatowości, ciekawości i stylu. Zwycięzca Konkursu otrzyma I Nagrodę, a każdy Laureat otrzyma jedną z Nagród II-X.

5. Pula Upominków zawiera 1.300 upominków określonych w ust. IV pkt. 12, o wartości nie przekraczającej 10 zł każdy.

6. Upominki te wydawane będą na zasadach opisanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.
 

VI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Poznań Żonkil S.A. z siedzibą w Warszawie (04-190), ul. Jubilerska 1/3, NIP: 1132112239, REGON 012664096, KRS 0000412632. (dalej: my). Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa lub CH King Cross Marcelin ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań;
przez e-mail: info@kingcrossmarcelin.com.pl.

2. Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Fundatorowi I Nagrody na podstawie umowy powierzenia danych.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora i Organizatora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b) dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

5. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora bądź Fundatora I Nagrody oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz w celach podatkowych przez okres 5 lat. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

a) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 4 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

b) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 4 ppkt c) niniejszego paragrafu – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań) oraz na stronie internetowej: https://www.kingcrossmarcelin.pl/wydarzenie/(...) i na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/KingCrossMarcelin/

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach i Upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Nagrody i Upominki nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie Nagrody lub Upominku. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

8. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Konkursu będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „KING CROSS MARCELIN PRZEDŁUŻA WAKACJE!”*

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko*: ………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu*: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail*: …………………………………………………………………………………….…………………………….

□ Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym odebrania przeze mnie nagrody w Konkursie oraz do opublikowania moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora www.kingcrossmarcelin.pl oraz na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku https://www.facebook.com/KingCrossMarcelin/ w przypadku zdobycia przez mnie jednej z nagród w Konkursie.*

□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia.*

□ Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia*.

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika*

□ potwierdzam odbiór upominku w postaci (…), którego wzór i model wybrałem samodzielnie z dostępnych w Stanowisku Konkursowym możliwości.

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez Poznań Żonkil S.A., ul. Jubilerska 1.3, 04-190 Warszawa w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

* - oświadczenie obowiązkowe

podziel się