wróć do listy wydarzeń

Dzień Kobiet

26.02.2019

Dzień Kobiet z pazurem!

Razem z marką Semilac z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy specjalną niespodziankę! Klientki, które dokonają zakupów na kwotę 100 zł (można łączyć dwa paragony) w dniach 1-9 marca 2019 r. będą mogły skorzystać z darmowej usługi manicure, wizażu lub odebrać kosmetyk od marki Semilac w King Cross Marcelin! W puli mamy aż 438 nagród dla wszystkich Kobiet!

 

Zasady:

- zrób zakupy na kwotę 100 zł w dniach 1-9 marca 2019 r. (można łączyć dwa paragony)

- przyjdź do King Cross Marcelin 8 lub 9 marca 2019 r.

- za okazaniem paragonów skorzystaj w darmowej usługi makijażu lub manicure lub odbierz kosmetyk Semilac!

 

Dodatkowo na klientki czekają specjalne niespodzianki z okazji 1. urodzin Semilac w King Cross Marcelin! Wyjątkowe rabaty oraz poczęstunek w salonie.

 

8-9 marca 2019 r.

10:00 – 19:00

 

REGULAMIN AKCJI PROSPORZEDAŻOWEJ „Dzień Kobiet”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem akcji prosprzedażowej „Dzień Kobiet”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją Prosprzedażową”, jest zarządca galerii handlowej King Cross Marcelin – EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710553 („Organizator”).

2.       Fundatorem Nagrody Głównej i Partnerem Konkursu jest MTM Michał Teodorczak Rokietnica, ul. Łanowa, nr 11, 62-090, NIP 7851167028, REGON 302637070 („Sponsor”).

 

3.       Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej.

4.       Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

 

II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.       Akcja Prosprzedażowa rozpoczyna się w dniu 01.03.2019 r. o godz. 9.00, a kończy w dniu 9.03.2019 r. o godz. 20.00.

 

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.       W Akcji Prosprzedażowej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w Galerii Handlowej King Cross Marcelin („King Cross Marcelin”) w Poznaniu (60-198) przy ul. Bukowskiej 156 w dniach 1-9.03.2019 r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). Z Akcji Prosprzedażowej wyłączone są dowody zakupu z hipermarketu Auchan, Media Markt, biura turystyczne oraz stoiska handlowe znajdujące się w ciągach komunikacyjnych na terenie centrum King Cross Marcelin.

2.       Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Akcji prosprzedażowej jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

3.       W Akcji Prosprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie King Cross Marcelin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.       Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać w dniach od 1 marca 2019 r. od godziny 9:00 do dnia 9 marca 2019 r. do godziny 19:30 na terenie King Cross Marcelin zakupów na kwotę minimalną 100 zł (brutto) przy czym można łączyć maksymalnie 2 dowody zakupu.

2.       Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko dowody zakupu dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.

3.       Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie King Cross Marcelin stoisku  „Dzień Kobiet” zlokalizowanym na placu przy wejściu do Media Markt. Stoisko „Dzień Kobiet” czynne będzie w dniach:

8,9 marca 2019

w godz. 10:00 – 20:00

4.       Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji jeden raz. Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane.

5.       Podczas trwania Akcji Prosprzedażowej zostanie wydanych łącznie maksymalnie 438 upominków w postaci usług manicure, usług makijażu oraz kremów do rąk marki Semilac („Upominki”).

6.       Upominki będą wydawane Uczestnikom po okazaniu i zweryfikowaniu przez pracownika stoiska kwalifikujących się do Akcji Prosprzedażowej dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-3.

Upominki będą wydawane w następujących turach:

16 x usługa manicure 8 marca 2019 r.

22 x usługa make up 8 marca 2019 r.

200 x krem do rąk marki Semilac 8 marca 2019 r.

16 x usługa manicure 9 marca 2019 r.

22 x usługa make up 9 marca 2019 r.

200 x krem do rąk marki Semilac 9 marca 2019 r.

W przypadku niewydania wskazanej liczby Upominków w podanych godzinach w danym dniu, niewykorzystana pula przechodzi na kolejny dzień akcji. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia godzin funkcjonowania stoiska „Dzień Kobiet” oraz wydawania pozostałych Upominków w danym dniu.

Zapisy na usługi manicure oraz wizażu prowadzone będą od 7 marca 2019 r. na placu przy stoisku eventowym przy Media Markt w godzinach 12:00 - 19:00.

7.       Upominki będą wydawane wedle wyboru Uczestnika i aktualnej dostępności poszczególnych Upominków, na podstawie kolejności zgłoszeń Uczestników w stoisku „Dzień Kobiet”.

8.       Usługi, o których mowa w punkcie IV ust. 6 realizowane będą według harmonogramu godzinowego, na postawie zapisów dokonywanych przez Organizatora w momencie odbioru upominku.

9.       Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji tylko raz.

10.   Upominki niewydane w podanych terminach w całym okresie trwania Akcji Prosprzedażowej pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

V. UPOMINKI

1.       Pula Upominków zawiera 476 upominków w postaci:

16 x usługa manicure

22 x usługa makijażu

400 x krem do rąk marki Semilac

Upominki te wydawane będą na zasadach opisanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.

 

VI. DANE OSOBOWE

1.       W celu odebrania Upominku Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zebranie danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest niezbędne w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Akcji Prosprzedażowej, a także w celu zastrzeżenia terminu i realizacji Upominku w postaci usługi. W zakresie potrzebnym do realizacji usługi manicure i makijażu przez Sponsora, dane osobowe zostaną przekazane Sponsorowi. 

2.       Uczestnik, który zdecyduje się okazać fakturę zawierającą jego dane osobowe wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zweryfikowania spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji Prosprzedażowej i otrzymania Upominku lub Prezentu Dodatkowego.

3.       Uczestnicy oraz inne osoby odwiedzające King Cross Marcelin mogą zapisać się na Newsletter King Cross Marcelin. W tym celu należy podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz podpisany egzemplarz oświadczenia przekazać osobom dedykowanym do obsługi Akcji Prosprzedażowej. Składając oświadczenie, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

 

4.       KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji Prosprzedażowej  jest EPP Development 7 z siedzibą w Warszawie.

Pełne dane kontaktowe Administratora:

EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o.

 ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133,

NIP: 525 273 37 85

tel. +48 61 886 02 04 (infolinia czynna jest w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)

e-mail: marcelin@epp-poland.com

 

5.       W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? W związku z zapisem na newsletter Administrator zbiera i przetwarza  Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływanym dalej jako „RODO”:

5.1.    za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Ci newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail z najnowszymi informacjami na temat CH King Cross Marcelin (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5.2.    gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.    gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

6.       OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

6.1.    Dane zawarte w oświadczeniach Uczestnika Akcji Prosprzedażowej „Dzień Kobiet” będą przetwarzane przez czas trwania Akcji Prosprzedażowej.

6.2.    Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6.3.    Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

6.4.    Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

7.       PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

7.1.    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7.2.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.3.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

 

8.       INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie.

 

9.       PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

9.1.    W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.2.    Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań) oraz na stronie internetowej: www.kingcrossmarcelin.pl.

2.       Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.kingcrossmarcelin.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.       Organizator zastrzega, że wszelkie ewentualne roszczenia związane z realizacją usług oraz z produktami od MTM Mateusz Teodorczak  (przedstawiciela marki Semilac) w King Cross Marcelin należy kierować wyłącznie do:

MTM Mateusz Teodorczak

Rokietnica, ul. Łanowa, nr 11, 62-090

 

4.       Upominki nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani nie są objęte gwarancją lub rękojmią.

5.       Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Prosprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie Upominku. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

6.       Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Prosprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „DZIEŃ KOBIET”*

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…………………………….

potwierdzam odbiór upominku w postaci usługi manicure/usługi makijażu/kremu do rak marki Semilac.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora (spółkę EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, NIP: 525 273 37 85) dla celów przeprowadzenia Akcji Prosprzedażowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach określonych w Regulaminie Akcji Prosprzedażowej, a także na powierzenie moich danych MTM Michał Teodorczak Os. Słowiańskie nr 15A (63-112) Manieczki, NIP 7851167028, REGON 302637070 w celu realizacji upominku w postaci usługi. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przeniesienia  i żądania ich usunięcia.

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika*

 

€Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez EPP DEVELOPMENT 7 Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II, nr 22 Warszawa 00-133, w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………

Data i czytelny podpis Uczestnika

* - oświadczenie obowiązkowe

podziel się