wróć do listy wydarzeń

Odbierz kieszonkowe!

31.07.2019

King Cross Marcelin rozdaje kieszonkowe!

Codzinnie w dniach trwania loterii do wygrania: tablet, karty podarunkowe, plecaki oraz inne akcesoria szkolne!

 

Wiemy, że powrót do szkoły nie należy do najłatwiejszych… Koniec ze wstawaniem o 10, koniec z leniwym przeciąganiem się na plaży i koniec w letnimi zabawami na świeżym powietrzu. Czas przygotować plecak, książki, zeszyty i z odwagą ruszyć w kolejny rok nauki!

 

A jeśli brakuje Ci artykułów szkolnych przyjdź na zakupy do King Cross Marcelin i wygraj tablet, kieszonkowe* lub inne spośród ponad 1000 nagród!

1) przyjdź do nas w dniach 26.08-7.09.2019 r.

2) zrób zakupy za minimum 100 zł (można łączyć dwa paragony)

3) odbierz kupon ze stoiska loteryjnego (znajdującego się przy placu Media Markt)

4) wykorzystaj aż trzy szanse na nagrodę!

 

Pula nagród to ponad 70.000 złotych!

 

*w postaci kart podarunkowych King Cross Marcelin

Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Sprzedaż promocyjna: od 9:00 dnia 26.08 do 20:00 dnia 07.09.2019 r. 

 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„ZAKASUJ KIESZONKOWE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „ZAKASUJ KIESZONKOWE” („Loteria”).

§ 2


Organizatorem Loterii jest CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowickiej 6A, 30-443 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000550144, NIP: 679-257-29-03, REGON: 357041360 („Organizator”).

§ 3


Loteria prowadzona jest na terenie Poznań, w Centrum Handlowym King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań („Centrum”).

§ 4


1.Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 847). Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydane-go przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Celem Loterii jest promocja Centrum, wzrost sprzedaży towarów i usług dostępnych w sklepach i punktach usługowych biorących udział w Loterii na terenie Centrum.
2.Potencjalni uczestnicy są zapoznawani z zasadami Loterii poprzez materiały informacyjne dostępne na terenie Centrum oraz na stronie www.kingcrossmarcelin.pl, z tym, że wyłączną podstawą urządzenia i prowadzenia Loterii jest niniejszy Regulamin.

§ 5


W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy: punktów handlowo - usługo-wych znajdujących się na terenie Centrum (włączając supermarket – Auchan) oraz pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie Centrum, pracownicy firmy sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie Centrum, hostessy zatrudnione przy obsłudze Loterii, członkowie Komisji Loterii oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilno-prawnej.


§ 6


1.Organizator nie ma obowiązku, ale może badać uprawnienia uczestnika do udziału w Loterii oraz może wstrzymać wypłatę (wydanie) nagrody na okres nieprzekraczający 30 (trzydziestu) dni, jeśli zachodzą wątpliwości co do uprawnień uczestnika do rozporządzania dowodem zakupu lub kartą uczestnictwa w Loterii, o której mowa w § 10 pkt 4 Regulaminu („Karta”). W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wydania wygranej, Organizator jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za okres wstrzymania wydania wygranej. W przypadku, gdy okaże się, że Uczestnik nie ma uprawnień do rozporządzania dowodem zakupu lub Kartą, wówczas traci prawo do nagrody.
2.Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane:
a.w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz
b.dodatkowo przez 6 miesięcy jako czas niezbędny do obsługi roszczeń oraz
c.dane laureatów są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3.Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania.
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowickiej 6A, 30-443 Kraków. Informacje o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych są publikowane na stronie https://city.com.pl/kontakt.html.


§ 7


Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na nagrody w Loterii wynosi 70.239,83 zł brutto. Rodzaj, ilość oraz wartość poszczególnych nagród zostały określone w § 9 Regulaminu.

§ 8


Loteria rozpoczyna się dnia 23 sierpnia 2019 roku i kończy w dniu 18 października 2019 roku. Okres ten obejmuje również postępowanie reklamacyjne.

§9


W Loterii przewidziano następujące nagrody:
a.Nagrody Natychmiastowe o łącznej wartości 70.239,83 zł brutto:
•Nagrody Natychmiastowe I stopnia o wartości 14.287,00 zł brutto – 13 Tabletów SAMSUNG Galaxy Tab A (2018), o wartości 1099,00 zł brutto każdy,
•Nagrody Natychmiastowe II stopnia o łącznej wartości 20.500,00 zł brutto – 205 kart po-darunkowych o wartości 100,00 zł brutto każda, do realizacji w wybranych sklepach na te-renie Centrum.
•Nagrody Natychmiastowe III stopnia o łącznej wartości 29.500,00 zł brutto – 590 kart po-darunkowych o wartości 50,00 zł brutto każda, do realizacji w wybranych sklepach na te-renie Centrum.
•Nagrody Natychmiastowe IV stopnia o łącznej wartości 909,87 zł brutto – 13 plecaków MI PAC CLASSIC w kolorze brązowym, o wartości 69,99 zł brutto każdy
•Nagrody Natychmiastowe V stopnia o łącznej wartości 779,87 zł brutto – 13 plecaków MI PAC CLASSIC w kolorze granatowym, o wartości 59,99 zł brutto każdy
•Nagrody Natychmiastowe VI stopnia o łącznej wartości 280,02 zł brutto – 13 wielokolo-rowych worko-plecaków marki HEAD, o wartości 21,54 zł brutto każdy
•Nagrody Natychmiastowe VII stopnia o łącznej wartości 280,02 zł brutto– 13 worko-plecaków we wzory marki HEAD, o wartości 21,54 zł brutto każdy
•Nagrody Natychmiastowe VIII stopnia o łącznej wartości 350,35 zł brutto – 13 Piórników typu saszetka, w kolorze czarnym w kropki, o wartości 26,95 zł brutto każdy,
•Nagrody Natychmiastowe IX stopnia o łącznej wartości 180,70 zł brutto – 13 Piórników typu saszetka, w kolorze niebieskim, o wartości 13,90 zł brutto każdy
•Nagrody Natychmiastowe X stopnia o łącznej wartości 1671,00 zł brutto-  50 drewnianych pojemników śniadaniowych, o wartości 33,42 zł brutto każdy,
•Nagrody Natychmiastowe XI stopnia o łącznej wartości 674,50 zł brutto - 50 zestawów drewnianych w postaci: linijki, ołówków, gumki oraz temperówki o wartości 13,49 zł brut-to każdy,
•Nagrody Natychmiastowe XII stopnia o łącznej wartości 826,50 zł brutto – 50 worko-plecaków o wartości 16,53 zł brutto każdy.

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
§ 10


1.Loterią objęte są zakupy wszystkich towarów (z wyłączeniem: leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, usług i sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich) i usług dostępnych w punktach handlowych i usługowych na terenie Centrum z wyjątkiem transakcji dokonanych w hipermarkecie Auchan oraz punktach handlowych ,wolnostojących w ciągach komunikacyjnych. Do udziału w Loterii również nie uprawniają transakcje dokonane w kantorze, spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi, zakupy dokonane w systemie ratalnym, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu oraz transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz, itp. dokonane w dowolnym punkcie na terenie Centrum. Zakup musi być udokumentowany na dowodzie zakupu określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy towarów wyłączonych z Loterii, podstawą do wydania Kart będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość towarów wyłączonych z Loterii.
2.Dowodem zakupu uprawniającym do przystąpienia do Loterii jest paragon fiskalny, faktura wystawiona wyłącznie na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz umowy zawarte z biurami turystycznymi, które są najemcami Centrum. Nie będą uznawane za dowody zakupu uprawniające do przystąpienia do Loterii faktury wystawione na osobę prawną lub na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ani dokumenty niestwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, lub wystawione w punkcie innym niż działający na terenie danego Centrum wskazany w pkt 1 niniejszego paragrafu). W przypadku umowy zawartej z biurem podróży znajdującym się na terenie Centrum, podstawą do wydania Kart będzie wyłącznie udokumentowana kwota faktycznie opłacona przez Laureata w terminie wskazanym w pkt 3 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał zakupu w systemie ratalnym, wówczas otrzymuje Kartę/Karty wyłącznie za kwotę raty, którą zapłacił w terminie wskazanym w pkt 3 niniejszego paragrafu i okazał w Punkcie Obsługi Loterii ważny dokument potwierdzający zapłatę tej kwoty. 
3.Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii prowadzona jest od godz. 09.00 dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 07 września 2019 roku (z wyłączeniem dnia 01 września 2019 r.- niedziala z zakazem handlu) w godzinach otwarcia Centrum, a w punktach handlowych lub usługowych otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Centrum, przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż promocyjna w dniu 07 września 2019 roku prowadzona jest do godz. 20:00.
4.Wydawanie Kart prowadzone jest od dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 07 września 2019 roku (z wyłączeniem dnia 01 września 2019 r.- niedziela z zakazem handlu) w godzinach od 09:00 do 21:00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 07 września 2019 roku wydawanie Kart prowadzone jest do godz. 20:30.
5.Uczestnikiem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna (za wyjątkiem osób wymienionych w § 5 Regulaminu), która, ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a.w terminie określonym w pkt 3 niniejszego paragrafu dokona w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym objętym Loterią znajdującym się na terenie Centrum transakcji zakupu towarów/usług objętych Loterią za kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto udokumentowanego na jednym lub maksymalnie dwóch dowodach zakupu („Zakup promocyjny”), oraz 
b.w terminie określonym w pkt 4 niniejszego paragrafu zgłosi się do Punktu Obsługi Loterii (wskazanym w pkt 8 niniejszego paragrafu), w celu odbioru od hostessy Karty, oraz
c.w terminie określonym w § 11 pkt 4 Regulaminu dokona sprawdzenia Karty na zasadach określonych w § 11 pkt 9 Regulaminu,
Dowód Zakupu promocyjnego i Karta stanowią dowód udziału w grze w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 847).
6.Jedna Karta przyznawana jest za dokonanie w Centrum Zakupu promocyjnego, udokumentowanego na jednym lub maksymalnie dwóch dowodach zakupu, za łączną kwotę nie mniejszą niż pełne 100,00 zł brutto. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał jednorazowego Zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 100,00 zł brutto, wówczas przysługuje mu prawo do otrzymania odpowiedniej liczby Kart, według zasady, że za każde pełne 100,00 zł brutto wydane na Zakup promocyjny przysługuje mu prawo do jednej Karty, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu.
7.Jednorazowo Uczestnik może otrzymać na jeden Zakup promocyjny maksymalnie 5 Kart, niezależnie od faktu, iż kwota widniejąca na dowodzie zakupu przekracza 500,00 zł brutto (np. 6.455,00 zł brutto).
8.Karty wykonane są w formie papierowej i zawierają unikalny kod kreskowy. Karty są wydawane przez hostessy w Punkcie Obsługi Loterii, znajdującym się w Centrum, na poziomie 0 - plac przy sklepie Media Markt, w godzinach wskazanych w pkt 4 niniejszego paragrafu. Punkt Obsługi Loterii zawiera widoczne informacje na temat Loterii.
W dniu 01 września 2019 roku (niedziela z zakazem handlu) Centrum jest zamknięte. Punkt Obsługi Loterii w tym dniu będzie nieczynny, a Karty nie będą wydawane.
W razie utraty lub zniszczenia Karty Uczestnikowi, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
9.Na terenie Centrum znajdują się 3 kioski multimedialne, które zawierają skaner służący do skanowania kodów kreskowych z Kart w Loterii („Kiosk”, a kilka z nich „Kioski”). Kioski zlokalizowane są:
a.przy wejściu do Centrum od ul. Bukowskiej (przy sklepach Apart, Ochnik, Kolorowa Kuchnia),
b.przy wejściu do Centrum od ul. Kolorowej (przy sklepach Empik, Super Pharm, Starbucks),
c.przy restauracjach Sphinx i Mc Donald’s.
10.Hostessa obsługująca Punkt Obsługi Loterii wydaje Karty za okazaniem dowodu/dowodów Zakupu promocyjnego. Hostessa oznacza dowody Zakupu promocyjnego, na podstawie których wydano Karty. Oznaczony dowód Zakupu promocyjnego wyklucza ponowne otrzymanie Karty na jego podstawie.


§ 11


Sposób przyznania Nagród Natychmiastowych
1.W dniu 23 sierpnia 2019 roku w biurze Organizatora w Warszawie przy ul. Żurawiej 22/209, 00-515 War-szawa odbędzie się losowanie Nagród Natychmiastowych, w kolejności wskazanej w § 9 Regulaminu.
Komisja Nadzoru Loterii, o której mowa w § 12 pkt 2 Regulaminu („Komisja”) dokona losowania łącznie 1036 Nagród Natychmiastowych dla konkretnego dnia i godziny, w której (lub po jej upływie) padnie wy-grana (zgodnie z treścią pkt 10 niniejszego paragrafu), w ten sposób, że:
a.w pierwszej kolejności losowanych jest 1036 dni („Dzień”) z zakresu czasowego od dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 07 września 2019 roku (z wyłączeniem dnia 01 września 2019) w formacie: rok.miesiąc.dzień (przykładowo: 2019.08.30).
b.następnie do każdego wylosowanego dnia jest losowana jedna godzina („Godzina”) w formacie: godzi-na.minuta.sekunda (przykładowo: 10.58.32) z zakresu godzinowego od 09.00 do 20.59, z zastrzeżeniem iż jeżeli wylosowany zostanie dzień: 07 września 2019, wówczas godziny będą losowane z zakresu go-dzinowego od 09.00 do 20.45.
Wylosowane Dni wraz z przypisanymi im zwycięskimi Godzinami oraz rodzajem Nagrody Natychmiastowej zostaną wprowadzone do bazy danych komputera, do którego podłączone są Kioski, w celu wyłonienia laure-atów Nagród Natychmiastowych w Loterii.
2.Losowanie Dni oraz Godzin odbywa się ręcznie i przeprowadzone zostanie przez członków Komisji. Dni są losowane z puli losów zawierających oznaczenie roku, miesiąca i dnia. Godziny będą losowane z puli karte-czek zawierających oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej kar-teczki z oznaczeniem minut oraz sekund. Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie daty, rodzaju nagrody oraz wylosowane Godziny, o których padną wygrane. Łącznie jest losowanych 1036 Nagród Na-tychmiastowych. Lista wyników losowania jest dokumentem dostępnym wyłącznie dla członków Komisji i jest dokumentem niedostępnym dla osób postronnych.
3.Wszystkie wylosowane Dni wraz z przypisanymi im zwycięskimi Godzinami oraz rodzajem Nagrody Na-tychmiastowej, zostaną wprowadzane do bazy danych komputera obsługującego Kioski w Centrum nie póź-niej niż do godz. 08:00 dnia 26 sierpnia 2019 roku. Komputer, do którego podłączone są Kioski oraz Kioski nie są automatami, urządzeniami do gier, urządzeniami losującymi w rozumieniu art. 23 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 847). Uczestnik może zwięk-szyć szanse wygrania nagrody poprzez sprawdzenie jednej Karty w każdym Kiosku – szczegóły określa pkt 5 niniejszego paragrafu.
4.Sprawdzanie Kart otrzymanych przez Uczestników w Centrum odbywa się na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego paragrafu w każdym Kiosku od dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 07 września 2019 roku od po-niedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00, z zastrzeżeniem, iż w dniu 07 września 2019 roku r. sprawdzanie Kart jest możliwe do godz. 20:45.  
W dniu 01 września 2019 Centrum jest zamknięte (niedziela z zakazem handlu), sprawdzenie Kart w tym dniu nie jest możliwe.
5.Kartę można sprawdzić w terminie wskazanym w pkt 4 niniejszego paragrafu - jedna Karta uprawnia do jed-norazowego jej sprawdzenia w każdym Kiosku (łącznie Uczestnik może sprawdzić Kartę 3 razy), z zastrzeże-niem warunku wskazanego w pkt 7 niniejszego paragrafu. Uczestnik może sprawdzić Kartę w danym Kiosku w dowolnym dniu w terminie wskazanym w pkt 4 niniejszego paragrafu – przykładowo: Uczestnik może do-konać sprawdzenia Karty w jednym Kiosku w dniu 27 sierpnia 2019 roku, następnie w dniu 28 sierpnia 2019 roku dokonać jej sprawdzenia w dwóch pozostałych Kioskach.
6.Karta sprawdzona w każdym Kiosku staje się nieaktywna. W przypadku gdy Uczestnik próbuje sprawdzić Kartę w Kiosku, w którym Karta ta została już wykorzystana, wówczas Karta ta jest nieaktywna.
7.Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę Natychmiastową na podstawie jednej Karty. W przypadku, gdy w jednym z Kiosków Uczestnik wygra nagrodę, wówczas Karta staje się nieaktywna.
8.Sprawdzenie Karty odbywa się w następujący sposób:
a.zadaniem Uczestnika jest przyłożyć Kartę do czytnika Kiosku w taki sposób, aby pole skanujące pokryło się z kodem kreskowym na Karcie;
b.następnie po zeskanowaniu kodu kreskowego Uczestnik dotyka ekranu (we wskazanym na monitorze po-lu). W przypadku wygrania nagrody ekran wyświetli informację o fakcie wygrania nagrody wraz z po-daniem jej rodzaju. Uczestnik wygrywa taką nagrodę, jaka zostaje wskazana na ekranie Kiosku. W przy-padku niewygrania nagrody ekran wyświetla informację „Spróbuj ponownie”.
9.Nagroda Natychmiastowa przyznana jest Uczestnikowi, który jako pierwszy dokona zeskanowania kodu kre-skowego z Karty w danym dniu o wylosowanej Godzinie lub jako pierwszy zeskanuje kod kreskowy po upływie tej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie zeskanuje kodu z Karty o wylosowanej Go-dzinie).
10.W danym dniu Nagrody Natychmiastowe będą przyznawane według kolejności Godzin, do których przynale-żą dane nagrody. W przypadku, gdy: o wprowadzonej do komputera Godzinie (lub po jej upływie, ale przed upływem następnej w kolejności Godziny) oraz o Godzinie następnej w kolejności, żaden z Uczestników nie zeskanuje kodu kreskowego z Karty w Kiosku, to Uczestnik, który zeskanuje kod kreskowy z Karty jako pierwszy po upływie tych Godzin otrzymuje nagrodę przypisaną do Godziny wcześniejszej. Przykładowo: Je-śli Kiosk ma wprowadzoną nagrodę wraz z Godziną 10:00:00 oraz nagrodę wraz z Godziną 10:15:30, to Uczestnik, który jako pierwszy zeskanuje kod kreskowy z Karty po upływie ww. Godzin otrzymuje prawo do nagrody pierwszej, która jest przypisana do Godziny wcześniejszej, tj. nagrodę z Godziny 10:00:00. Na na-stępny w kolejności zeskanowany kod kreskowy z Karty, ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do na-grody, która jest przypisana do Godziny późniejszej, tj. nagrody z Godziny 10:15:30.
11.W przypadku, gdy w danym dniu nie są rozdysponowane wszystkie nagrody, wówczas wylosowane Godziny dotyczące nierozdysponowanych nagród przechodzą według kolejności Godzin na kolejny dzień lub odpo-wiednio na kolejne dni i stają się pierwszymi w kolejności Godzinami, na które będą przyznawane nagrody w następnym dniu – przed Godzinami, które zostały wprowadzone do bazy danych Kiosków na dany dzień. Przykładowo: jeżeli w dniu 27 sierpnia 2019 r. nie zostały rozdysponowane 2 (dwie) nagrody: nagroda z go-dziny 15:58:00 i nagroda z godziny 16:34:00, Uczestnik, który jako pierwszy zeskanuje Kod w dniu 28 sierp-nia 2019 r. otrzymuje prawo do pierwszej nierozdysponowanej nagrody z dnia poprzedniego, tj. nagrody z godziny 15:58:00; a Uczestnik, który jako następny w kolejności zeskanuje Kod w dniu 28 sierpnia 2019 r. otrzymuje prawo do nagrody z dnia 27 sierpnia 2019 r. z godz. 16:34:00. W wypadku, gdyby na jakiś dzień w Loterii przechodziły Godziny z więcej niż jednego dnia, wówczas o kolejności przyznawania nagród decyduje data – w pierwszej kolejności będą przyznawane nagrody dotyczące daty najwcześniejszej (według kolej-ności Godzin określonej powyżej), a następnie odpowiednio kolejne Godziny dotyczące daty/dat później-szych. Nagrody, które nie zostaną rozdysponowane do dnia 07 września 2019 roku do godz. 21:00 zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4-12 niniejszego paragrafu pozostają własnością Organizatora.
12.W przypadku wygrania Nagrody Natychmiastowej w Loterii, Kiosk drukuje kupon upoważniający do odbioru tej nagrody („Kupon”), który przekazywany jest wygrywającemu Uczestnikowi. Kupon zawiera informację: o rodzaju wygranej nagrody, o konieczności zachowania Kuponu w celu odbioru nagrody oraz kod kreskowy. Kiosk drukuje Kupon bezpośrednio po wykonaniu przez Uczestnika czynności określonych w pkt 9 niniejsze-go paragrafu.
13.Nagrody są do odbioru w Centrum, w Punkcie Obsługi Loterii, od dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 07 września 2019 roku, w godzinach od 09:00 do 21:00.
W dniu 01 września 2019 roku (niedziela z zakazem handlu) Centrum jest zamknięte. Punkt Obsługi Loterii w tym dniu będzie nieczynny, a odbiór nagród nie będzie możliwy.
14.Nagrody należy odebrać osobiście. Nagrody wydawane są za okazaniem: oryginału dowodu Zakupu promo-cyjnego, na podstawie którego wydano Kartę/Karty, zwycięskiej Karty oraz za zwrotem oryginału Kuponu upoważniającego do odbioru nagrody. Hostessa ma prawo zażądać od Uczestnika okazania dowodu tożsamo-ści. Kod kreskowy Kuponu musi być zgodny z kodem kreskowym Karty. Uczestnicy odbierają nagrody na własny koszt. Hostessa oznacza Kartę, na podstawie której wydano Nagrodę Natychmiastową. Oznaczona Karta nie uprawnia do ponownego odbioru nagrody. Potwierdzeniem wydania nagrody będzie pisemny pro-tokół odbioru nagrody.

SPOSÓB NADZORU NAD LOTERIĄ
§ 12


1.Organizator zapewnia Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu w:
a.Punkcie Obsługi Loterii od dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 07 września 2019 roku  w godzinach od 09:00 do 21:00, z wyjątkiem dnia 01 września 2019 roku (niedziela z zakazem handlu) Centrum jest zamknięte. Punkt Obsługi Loterii w tym dniu będzie nieczynny.
b.w siedzibie Organizatora w Krakowie przy ulicy Jugowickiej 6a, 30-443 Kraków w terminie od dnia 23 września 2019 roku do dnia 18 października 2019 roku (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00).
c.w trakcie trwania Loterii na stronie: www.kingcrossmarcelin.pl
2.Organizator powołuje Komisję Loterii i wydaje regulamin jej działania. W składzie Komisji Loterii znajduje się przynajmniej jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów lub osoba, która posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 847).
3.Osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie, a w szczególności hostessy wydające Karty i nagrody, nie są zobowiązane do posiadania świadectw zawodowych oraz zaświadczeń o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 847).
4.Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz decyzje uprawnionych organów. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia osoby z Loterii oraz prawo do niewydania nagrody, w przypadku, gdy Komisja po przeprowadzeniu postępowania ustali, iż osoba weszła w posiadanie dowodu zakupu lub Karty w inny niż przewidziany w Regulaminie sposób (np. poprzez zbieranie dowodów zakupu pozostawionych przez klientów na terenie Centrum).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 14


1.Uczestnik może składać reklamacje w terminie od dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 20 września 2019 roku.
2.Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym) na adres siedziby Organizatora, tj. CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa ul. Jugowicka 6A 30-443 Kraków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: reklamacja.loteria@city.com.pl.
3.Komisja rozpatrując reklamację stosować się będzie do postanowień Regulaminu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. W przypadku reklamacji w formie pisemnej, powinny być złożone na adres siedziby Organizatora, tj. CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa ul. Jugowicka 6A 30-443 Kraków. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
4.Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii „ZAKASUJ KIESZONKOWE”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
5.Rozpatrywanie reklamacji trwa nie dłużej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 18 października 2019 roku (włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika za pomocą listu poleconego lub wiadomości e-mail informującej o wyniku reklamacji). Za datę rozpatrzenia reklamacji przyjmuje się dzień wysłania do Uczestnika zawiadomienia informującego o wyniku reklamacji listem poleconym.
6.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
7.Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
8.Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15


1.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 847) wraz z przepisami wykonawczymi.
2.W odniesieniu do warunków opodatkowania nagród w Loterii podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387).
3.Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora. Wygrywającemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
4.Wygrywającemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo cesji prawa do nagrody.
5.Materiały promocyjne, w tym Karty mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
6.Pula Kart jest ograniczona do 15.000 sztuk. Organizator zastrzega sobie prawo dodruku Kart, jeśli ich pula zostanie wykorzystana w trakcie trwania Loterii.
7.Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z zachowaniem procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 847).

 

 

podziel się